DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep

DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep

Naar een klimaatbestendig watersysteem

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Het huidige watersysteem van het Nieuwe Drostendiep is niet klimaatbestendig. Water wordt benedenstrooms afgewenteld in pieksituaties. Er wordt onvoldoende water vastgehouden, waardoor problemen benedenstrooms ontstaan in zowel landelijk- als stedelijk gebied. Daarom werken verschillende partijen nu samen aan maatregelen om het watersysteem in dit gebied klimaatbestendig te maken.

Deze maatregelen hebben tot doel:
• Vasthouden van water in het bovenstroomse deel om wateroverlast benedenstrooms te voorkomen en in het bovenstroomse gebied om verdroging te voorkomen;
• Verbetering van de ecohydrologie en het voldoen aan de waterkwaliteitsnormen (KRW);
• Vermindering belasting van het watersysteem vanuit de landbouw, waardoor in de toekomst wordt voldaan aan de nitraatrichtlijnen en de doelstellingen van ZON.

Aanpak

Het totale gebied beslaat 7.640 hectare. Het grootste deel hiervan is landbouwgebied en in eigendom bij 225 agrarische eigenaren. In samenwerking met de provincie en diverse waterschappen zijn de volgende maatregelen opgesteld:
• doorontwikkeling van de DW- webtool
• (thema)bijeenkomsten
• demonstraties/excursies
• individueel advies duurzaamheidsaspecten bedrijf en bedrijfsvoering
• opstellen bedrijfsactieplan
• investeringsmaatregelen bedrijf en bedrijfsvoering.

Door de samenwerking van de verschillende partijen wordt een klimaatbestendig watersysteem gecreëerd, waarvan allen profijt van zullen hebben.

DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
1-9-2017 - 31-12-2019
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top