De Harken

De Harken

Betere waterkwaliteit rond Appelscha

Groen-Blauwe diensten zijn maatschappelijke diensten die boeren en andere grondeigenaren kunnen leveren aan de maatschappij. Denk aan het aanleggen, beheren en onderhouden van bijvoorbeeld natuuroevers op hun eigen percelen. Rond Appelscha is dit ingezet om de waterkwaliteit te verbeteren.

De doelstelling van het project De Harken was om agrarische activiteiten af te stemmen op de inrichting en het beheer van natuur en landschap, om zo onder andere de waterberging te vergroten. Door dit integraal in een gebiedsproces aan te pakken konden we wateropgaven realiseren uit het waterbeheerplan van de omgeving. Dit hebben we samen met 20 boeren gedaan.

Hoe pakten we dit aan?

We hebben onderwerpen als vernatting en klimaatadaptatie aangepakt. Daarbij zijn we aan de slag gegaan met een combinatie van de volgende thema′s:
- optimaliseren van het peilbeheer en de watersystemen
- optimaliseren van de landbouwstructuur
- vergroten van de waterberging
Het aanpassen van de oevers was daarbij de belangrijkste maatregel om deze doelen te bereiken. De natuur gaat erop vooruit, er komen minder snel nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht en er is ruimte om wateroverlast door de steeds vaker voorkomende extreme buiten op te vangen.

De Harken
Contactpersoon:
Vz. Bert van Noordenburg
LTO Noord-ABO
Marc Nederlof
Wetterskip Fryslân
Thema:
Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
afgerond
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top