Deltadrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomst-bestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen

Deltadrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomst-bestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen

Een weerbaarder Zeeuws-Vlaanderen

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Dit project richt zich op het onderzoeken van de wijze waarop de agrarische sector in Zeeuws-Vlaanderen meer weerbaar kan worden gemaakt tegen klimaatverandering en verzilting. Dit biedt een gezonde financiële basis voor de verdere ontwikkeling van deze bedrijven. Verder wordt een schat aan praktijkinformatie opgedaan die gedeeld kan worden.

Het gebied betreft het kleigebied van Zeeuws-Vlaanderen, met een zanderige ondergrond. In de zandbanen is potentie voor het maken/vergroten van zoetwaterbellen. Dit project richt zich op het testen en implementeren van ondiepe ondergrondse druppelirrigatie en gaat expliciet de efficiëntie daarvan vergelijken met reguliere beregening. De aanpak biedt zowel kansen voor efficiënt watergebruik als voor een doelmatiger gebruik van nutriënten.

Maatregelen

Het project betreft een periode van drie jaar waarin op een aantal locaties proeven worden uitgevoerd. De maatregelen worden in meerdere combinaties worden uitgevoerd. De pilots zullen de volgende maatregelen bevatten:
- Aanleg van een monitoringssysteem om de efficiëntie van beregening en grondwater onttrekking te kwantificeren;
- Aanleg van ondergrondse druppelbevloeiing op twee verschillende dieptes;
- Precisiebemesting via de druppelbevloeiing.

Zowel de fysieke als de bedrijfseconomische prestaties en effecten zullen worden bestudeerd. Naar verwachting zullen de uitkomsten van deze proeven boeren die over een bescheiden hoeveelheid zoet water kunnen beschikken, concreet handelingsperspectief bieden ten aanzien van hun zoetwatergebruik en fertigatie.

Deltadrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomst-bestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
medio 2018 - doorlooptijd 3 jaar
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
Delphy, Maatschap Waverijn te Philipine
Betrokken partijen:
Koninklijke Maatschappij Wilhelminapolder, Acacia Water, De Bruijckere Versyck VOF, Louis Bolk Instituut, ZLTO.
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top