Doorontwikkeling kringlooplandbouw

Doorontwikkeling kringlooplandbouw

Maatwerk in Utrecht-Oost

Melkveehouders in Utrecht-Oost werken aan de doorontwikkeling van de kringlooplandbouw tot maatwerk op bedrijfsniveau. Ze zetten zich in voor een integrale aanpak om bodem, plant, dier en mest beter op elkaar af te stemmen. Voorlopende bedrijven hebben al laten zien dat dit kan leiden tot lagere kosten.

In dit project kijken waterschap en melkveehouders gezamenlijk naar welke opgaven er nog liggen in welke gebieden. Dit gebeurt aan de hand van de Kaderrichtlijn Water. Door middel van een kansenkaart, waarop alle duurzaamheidsopgaven zijn uitgewerkt tot concrete acties, wordt op pilotbedrijven bepaald welke maatregelen mogelijk zijn.

Nieuwe mogelijkheden

Met dit project wordt op bedrijfsniveau verdere invulling gegeven aan kringlooplandbouw in Utrecht-Oost. Om meer op bedrijfsniveau te kunnen sturen wordt in dit project meer ingezet op innovaties. Het Bedrijfsspecifieke Stikstofbodemoverschot (BES) en het Bedrijfsspecifieke Nitraat (BEN) bieden hier nieuwe mogelijkheden voor. Ook wordt een natuur inclusief bedrijfsplan voor het gebied, om op deze manier voor meer samenhang tussen bodemkwaliteit, kringlopen, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer te zorgen. Op deze manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan de verdere invulling van kringlooplandbouw in Utrecht-Oost.

Doorontwikkeling kringlooplandbouw
Contactpersoon:
Frank Verhoeven
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Vallei en Veluwe, HHRS De Stichtse Rijnlanden
Provincie:
Gelderland, Utrecht
Initiatief van:
BV Boerenverstand
Betrokken partijen:
collectief Utrecht-Oost, Collectief Ark & Eemland, loonbedrijf De Heus uit Langbroek en melkveehouders Overvest uit Doorn en Van de Wind uit Woudenberg

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top