Duurzaam Boer Blijven Midden-Delfland

Duurzaam Boer Blijven Midden-Delfland

Kringlooplandbouw in Midden-Delfland

Midden-Delfland ligt als een groene long midden in de Randstad. Dit open en groene veenweidelandschap dient voor de toekomst behouden te blijven. Melkveehouderijen spelen een onmisbare rol in het behoud van het landschap van Midden Delfland. Daarom is een duurzame vorm van landbouw in deze regio van belang.

Samen met de gemeente Midden-Delfland, het Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Noord werken 50 boeren aan bewuster omgaan met dier, bodem, omgeving en bedrijfsrendement. Het doel van het programma is om de afspoeling van voedings- en mestresten van het erf en perceel naar het oppervlaktewater terug te dringen. Zo kunnen we de waterkwaliteit in de omgeving te verbeteren.

Onderdelen van het project

De DAW aanpak in Midden Delfland bestaat uit vijf onderdelen:
1. Voorkomen van erfafspoeling
2. Duurzaam baggeren en slootschonen
3. Kringlooplandbouw
4. Onderwaterdrainage
5. Aanleg natuurvriendelijke oevers

In Duurzaam Boer Blijven ligt de focus op de kringlooplandbouw en onderwaterdrainage. Door een gesloten kringloop wordt de mineralenbenutting, en dus de verspilling, verminderd. En onderwaterdrainage zorgt voor minder bodemdaling, de koeien staan langer in de wei en er is een betere gras- en mineralenbenutting. Deze maatregelen hebben niet alleen een positief effect op de bodem- en waterkwaliteit, maar zorgen ook voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Duurzaam Boer Blijven Midden-Delfland
Contactpersoon:
Frank Verhoeven
Boerenverstand
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS van Delfland
Looptijd:
2010 - geen einddatum
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
Gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland
Betrokken partijen:
LTO Noord, Delflands Groen, Provincie Zuid-Holland, Boerenverstand, Louis Bolk Instituut

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top