Enthousiasme voor 'Bewust Boeren' groeit

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf. In onze projecten puzzelen we samen met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor hem goed is.

Dit is een verhaal uit het jaarverslag van 2018, lees daarin meer over de gezette stappen. 

Enthousiasme voor 'Bewust Boeren' groeit

Na een wat aarzelende start in 2017 is ‘Bewust Boeren Rijnland’ in 2018 goed op stoom gekomen. Het project heeft ervoor gezorgd dat veel boeren in het Groene Hart aan de slag zijn gegaan met emissiebeperkende maatregelen. Daarbij konden ze dankbaar gebruik maken van een investeringsprogramma, gefinancierd door Europa en door de provincie Zuid-Holland.

Blauwe Diensten

De voorgeschiedenis van ‘Bewust Boeren Rijnland’ gaat terug naar 2015. In dat jaar gingen de twee collectieven Rijn & Gouwe Wiericke en De Groene Klaver met de waterschappen om tafel om invulling te geven aan Blauwe Diensten - maatregelen om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren. “Ecologisch slootschonen bijvoorbeeld,” vertelt melkveehouder Mieke Vergeer uit Bodegraven, secretaris van het collectief voor agrarisch natuurbeheer Rijn & Gouwe Wiericke. “Bij het baggeren houd je dan rekening met de flora en fauna in en rond de sloot. Ook het instellen van een bufferzone langs de sloot is een mooi voorbeeld van een Blauwe Dienst. Daarmee creëer je een verschraalde zone, waardoor minder nutriënten in het water terechtkomen.” 

Mobiele drinkbakken

Deelnemers aan ‘Bewust Boeren Rijnland’ kunnen een subsidie krijgen voor faciliteiten waarmee ze de emissie op en rond hun perceel kunnen beperken. Het gaat daarbij om drinkbakken, veegbezems om het erf schoon te houden, putten voor de opslag van vervuild water en mestoverkappingen die moeten voorkomen dat nutriënten bij een regenbui wegspoelen. “Vooral de veegbezems zijn populair,” weet Vergeer. “Én de mobiele solar-drinkbakken. Koeien maken daar maar wat graag gebruik van. Ze hoeven voor hun drinkwater niet meer de slootkant in. De slootrand blijft daardoor intact. En minder nutriënten in het water betekent minder plantengroei. Dat scheelt een hoop baggerwerk.”

Enthousiasme groeit

Vergeer constateert dat het enthousiasme voor de regeling in 2018 fors is toegenomen. Inmiddels doen 100 van de 180 bij Rijn & Gouwe Wiericke aangesloten boeren mee. Vergeer: “Uitgangspunt bij ‘Bewust Boeren Rijnland’ is dat deelnemers er wel iets tegenover moeten stellen, in de vorm van Blauwe Diensten. Dat kwam in eerste instantie wat moeizaam op gang, maar door mondtot-mondreclame zie je dat het bewustzijn toeneemt. Steeds meer leden zien dat de tijden veranderen en beseffen dat ze mee moeten veranderen.”

Prettige samenwerking

Naast de milieuwinst die wordt geboekt, heeft het project nog een bijkomend voordeel, vertelt Vergeer: “Als collectief zitten we nu in een hele prettige sfeer met de waterschappen om tafel. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. Dat komt de samenwerking echt ten goede.” Ondertussen is voorgesorteerd op een vervolg van ‘Bewust Boeren Rijnland’: er is een aanvraag ingediend om het investeringsprogramma te verlengen. “Ik verwacht dat onze aanvraag in de loop van 2019 wordt goedgekeurd,” aldus Vergeer.

Back to top