F2Agri (Effluent to agriculture): Maatregelen voor een vitale bodem op hoge zandgronden

F2Agri (Effluent to agriculture): Maatregelen voor een vitale bodem op hoge zandgronden

Hergebruik industrieel afvalwater

Bavaria onttrekt jaarlijks 2,5 miljoen m3 grondwater, waarvan na zuivering meer dan de helft weer wordt geloosd op de Goorloop. Daarnaast onttrekken ook boeren en tuinders grondwater in droge perioden voor beregening. In dit project leiden we het gezuiverde restwater van Bavaria naar agrariërs.

Een coöperatie van agrariërs, Bavaria en ZLTO voert in het project F2Agri maatregelen uit om het effluent van Bavaria te hergebruiken in de land- en tuinbouw. De boeren en tuinders raken zo beter aangepast aan een veranderend klimaat, waarin lange droge periodes vaker zullen voorkomen. Naast de coöperatie zijn ook waterschappen, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat betrokken.

Experiment

F2AGRI is gestart met een experiment waarin lozingswater rechtstreeks ingebracht werd in een nieuw drainagesysteem bij een melkveehouder. De grondwaterstand van een droog perceel kon daarmee 1 meter worden verhoogd. Verder willen we lozingswater rechtstreeks inbrengen in een systeem van druppelirrigatie. Maar er liggen meer maatregelen op de plank. Als water op het Wilhelminakanaal wordt geloosd, kan op andere plekken hieruit water worden ingebracht in landbouwpercelen. En vanuit de vijver van Bavaria, waarin schoon hemelwater en effluent wordt opgevangen, kan water naar een verdrogingsgebied worden geleid, waar het water het grondwater kan aanvullen.

F2Agri (Effluent to agriculture): Maatregelen voor een vitale bodem op hoge zandgronden
Contactpersoon:
Maarten Verkerk
Waterschap Aa en Maas
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
13-04-2017 e.v.
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO, bierbrouwer Bavaria
Betrokken partijen:
WS AA en Maas, WS de Dommel, gemeente Laarbeek, RWS, Prov N-B, onderzoeksinstellingen etc.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top