Fysieke investeringen agrariërs 2019

Fysieke investeringen agrariërs 2019

Subsidies voor investeringen

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Om de waterkwaliteit in de provincie Gelderland te verbeteren is de subsidieregeling ′Fysieke investeringen′ in 2019 opengesteld voor agrariërs. Verschillende maatregelen kwamen in aanmerking voor subsidie.

95 Agrariers en maatschappen hebben een aanvraag ingediend. 80 bedrijven maakten gebruik van de regeling en is een subsidie toegekend. Veelvoorkomende maatregelen die deze bedrijven namen waren:
- Vergroting van de mestopslag (> 9 mnd)
- Fertigatiesysteem
- Driftreductie gewasbeschermingsmiddelen
- Bodemmaatregelen en mechanische onkruidbestrijding
- Erfmaatregelen
- GPS systemen voor precisiebemesting en gewasbescherming (ook voor fruittelers)
- Wasplaatsen voor spuitmachine

Minder af- en uitspoeling

De door de bedrijven genomen maatregelen zorgen voor minder afspoeling naar oppervlaktewater en minder uitspoeling naar grondwater, zowel wat betreft gewasbeschermingsmiddelen als nutriënten. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in Gelderland!

Fysieke investeringen agrariërs 2019
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
Individuele agrariërs
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top