Gezamenlijk aan de slag met de Agenda van 't Klooster

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf. In onze projecten puzzelen we samen met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor hem goed is.

Dit is een verhaal uit het jaarverslag van 2018, lees daarin meer over de gezette stappen. 

Gezamenlijk aan de slag met de Agenda van 't Klooster

De landbouw rondom de drinkwaterwinning ’t Klooster in Gelderland heeft te maken met extreme droogte. Dit wordt mede veroorzaakt door de drinkwaterwinning, waardoor de grondwaterstand zakt. Boeren en waterschap werken nu gezamenlijk aan voldoende water én waterkwaliteit.

Door de waterwinning in ‘t Klooster wordt het grondwaterpeil zodanig verlaagd dat er in juni en juli geen grondwater meer beschikbaar is voor de boeren. “Niet alleen 2018, maar elke zomer is droog voor ons”, vertelt melkveehouder René Hobelman uit het gebied. “Droge zomers duren hier gemiddeld 3 weken langer dan in de rest van Nederland. Dat is een probleem”.

Voor de landbouw is voldoende water van goede kwaliteit essentieel, vindt ook projectleider Miriam van Meeteren van Aequator. “Het afgelopen jaar zijn de handen ineen geslagen en werken partijen gezamenlijk aan de Agenda van ’t Klooster. De eerste concrete acties zijn dit najaar gestart.

Gezamenlijke agenda van ‘t Klooster

De betrokken partijen LTO Noord afdeling Zuidwest-Achterhoek, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Gemeente Bronckhorst, Zoetwater Opgave Oost Nederland (ZON), Proefboerderij De Marke en de landbouw hebben gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. In deze zogeheten gebiedsagenda van ’t Klooster hebben droogtebestrijding en bodemgerichte maatregelen de focus.

Informatie ophalen aan de keukentafel

Om inzichtelijk te krijgen wat voor grondeigenaren en – gebruikers belangrijk is, zijn er afgelopen zomer keukentafelgesprekken gevoerd. Van Meeteren: “We hebben geluisterd naar de verhalen van de individuele boeren in het gebied. Hoe is de situatie en waar lopen ze tegen aan?”. Hobelman vult aan: “Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn. Het gebied is aan zet en gezamenlijk zetten we onze schouders eronder”.

Nieuwe grond heeft beter vochtvasthoudend vermogen

Naar aanleiding van de keukentafelgesprekken zijn drie doelen op papier én in gang gezet. Vitens gaat onderzoek doen of de waterwinning anders ingericht kan worden. Bijvoorbeeld verminderen of dieper boren en meer infiltratie van water in het gebied. De provincie Gelderland heeft kleigrond in andere regio’s waar natuur ontwikkeld wordt of een snelweg wordt aangelegd zoals de A15. Deze grond wordt beschikbaar gesteld om de grond in ’t Klooster te verbeteren. Op het land van Hobelman is eind 2018 al klei aangevoerd en vermengd met zandgrond. “De grond in ons gebied bestaat uit zachte zandgrond, hierdoor vloeit water snel af. Het heeft ook een laag organisch stofgehalte. De klei die we nu hebben ontvangen, heeft een veel beter vochtvasthoudend vermogen.” Ook zijn de boeren en het waterschap gezamenlijk in gesprek om meer water in het gebied vast te houden door de stuwen in de watergangen op te zetten.

Nog meer successen boeken

De eerste positieve geluiden klinken, maar er ligt ook nog een uitdaging voor ’t Klooster. ‘T Klooster is een van de kwetsbare drinkwaterwingebieden waar vanuit het 6e Nitraatactieprogramma de komende jaren met elkaar gewerkt gaat worden aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Projectleider Van Meeteren: “Door de stappen vooruit die zijn gezet, kunnen we de partijen ook uitdagen om op bedrijfsniveau betere resultaten te boeken. Verbeteren van de waterkwaliteit gaat hierbij samen met het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Kijk naar je eigen situatie en leer van de situatie van de ander. De positieve energie die nu in dit gebied heerst willen we gebruiken om meer successen te boeken en de droogte te bestrijden.

Back to top