GLB-pilot Landbouwloket DAW

GLB-pilot Landbouwloket DAW

Ontsluiten middelen tbv beter water en bodembeheer

De pilot onderzoekt de mogelijkheden van een digitaal landbouwportaal waarin financiële en praktische ondersteuning voor boeren en tuinders die met de kansrijke maatregelen rondom water- en bodembeheer aan de slag willen, makkelijker ontsloten wordt.

Op dit moment is er nog te weinig samenhang tussen maatregelen ten aanzien van bodem- en waterbeheer vanuit verschillende programma′s en de financiële ontsluiting van deze maatregelen. De pilot beoogt deze samenhang te realiseren en werkt tevens aan een aanzet voor een Gebiedsgerichte Aanpak hiervan middels het opzetten van een landelijk handboek, het inrichten van een digitaal landbouwportaal inclusief achterliggende ondersteuning en het toetsen hiervan in drie deelgebieden.

Door te experimenteren in specifieke gebieden en door een one-stop-shop te realiseren waar boeren en tuinders met al hun vragen omtrent water- en bodembeheer terecht kunnen en een beroep kunnen doen op ondersteuning, worden landbouwregelingen en subsidies toegankelijker, wachttijden voor subsidieaanvragen korter en worden boeren en tuinders zoveel mogelijk gestimuleerd om daadwerkelijk stappen te zetten rondom de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het ministerie van LNV.

GLB-pilot Landbouwloket DAW
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Limburg
Looptijd:
Januari 2022 tot en met december 2023
Provincie:
Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland
Initiatief van:
LTO Nederland en Natuurrijk Limburg
Betrokken partijen:
Provincie, Waterschappen, Agrarische collectieven
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top