Grondig Boeren met Mais Limburg

Grondig Boeren met Mais Limburg

Verduurzaming maïsteelt

Maïs is een belangrijk gewas voor veehouders op de zandgronden in Limburg. Maïs is echter een uitspoelingsgevoelig gewas en lastig om met lage verliezen te telen.

Op bijeenkomsten op proefbedrijven en satellietbedrijven willen we demonstreren aan telers, loonwerkers en erfbetreders hoe de maïsteelt verduurzaamd kan worden.

Perspectief

We geven de maïstelers handvatten om de emissies van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en broeikasgas te verminderen. Tevens zullen we aandacht schenken aan de verbetering van de bodemkwaliteit en de bodemdiversiteit. Hoe kunnen we de maïsopbrengst nog laten toenemen?

Grondig Boeren met Mais Limburg
Contactpersoon:
Arend-Jan Cuperus
Arvalis
Brigitte Kroonen
WUR (Open Teelten)
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Looptijd:
Einddatum is 31-12-2023
Provincie:
Limburg
Initiatief van:
LLTB Belangenbehartiging

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top