Inrichting en beheer Drostendiep

Inrichting en beheer Drostendiep

Duurzame watermaatregelen in het beekdal

Het watersysteem van het Nieuw Drostendiep is niet klimaatbestendig. Bij hevige neerslag ontstaat benedenstrooms wateroverlast. Bovenstrooms treedt verdroging op van landbouw en natuur. Ook voldoet de waterkwaliteit niet voor de Kaderrichtlijn Water. Daarom nemen we samen maatregelen om water bovenstrooms langer vast te houden en uitspoeling en afspoeling te voorkomen.

We organiseren bijeenkomsten en demonstraties om verschillende maatregelen te tonen en kennis te delen. Bijvoorbeeld over het reinigen van (spuit)machines op het eigen erf. Daarna kiezen de ongeveer 100 deelnemers bodem- en watermaatregelen die passen bij hun bedrijf. Dit zijn maatregelen zoals het toepassen van precisiebemesting, aanpassingen aan het erf om erfafspoeling tegen te gaan en het toepassen van gewas- en groenresten.

Resultaten

De maatregelen zorgen ervoor dat er minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het oppervlaktewater terechtkomen. Door het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem en het plaatsen van boerenstuwtjes kan water op de hogere gronden langer vastgehouden worden. Zo hebben we minder last van droogte en wordt wateroverlast op de lagere gronden bij hevige neerslag verminderd. Samen werken we op deze manier aan een duurzaam klimaatbestendig watersysteem!

Inrichting en beheer Drostendiep
Contactpersoon:
Gerhard Noordhof
LTO Noord
Waterschap Vechtstromen
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
1 juni 2016 – 31 mei 2019
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
Waterschap Vechtstromen
Betrokken partijen:
Boeren, LTO Noord

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top