Kennismatchers duiken in DAW-schatkist

DAW telt een schatkist vol met bewezen effectieve maatregelen, leerzame praktijkvoorbeelden, (lopende) onderzoeken en pilots met nieuwe technieken. Alleen zijn het nu voornamelijk ruwe diamanten. Hoe vind je als boer of tuinder nu de juiste resultaten of informatie voor jouw bedrijf en situatie? Zie hier de taak van de zes Kennismatchers binnen DAW.

 

De Kennismatchers duiken in de DAW-schatkist. Zij gaan de kennis en ervaring uit de 400 lopende en afgeronde projecten ordenen, beter vindbaar en bruikbaar maken of ter inspiratie delen. Door een overzicht van de bestaande kennis te krijgen, kunnen de Kennismatchers ook beter inventariseren waar de kennishiaten zitten. Met partners uit de sectoren en met kennisplatforms zoeken de Kennismatchers de samenwerking en verbinding om elkaar te kunnen versterken in het ophalen en delen van kennis en ervaring. Voor de zes Kennismatchers begint het echter met de vraag “wat wil de boer of tuinder,
wat heeft hij of zij nodig?” Het gaat nadrukkelijk om tweerichtingsverkeer.
 

Knooppunt

“Wij zitten als Kennismatchers op het knooppunt van kennis ophalen bij diverse partners en kennis delen met boeren, tuinders en adviseurs. Kennis die wederzijds moet blijven stromen”, omschrijft Floor Grubben. Samen met Marloes van Schaik en Reinder Jan Wagevoort is zij Kennismatcher voor de overige teelten. Gerard Willems en Elsbeth Timmerman focussen op de sector melkveehouderij. Hedwig Boerrigter richt zich op de akkerbouw. De Kennismatchers trekken nauw op met de DAW-regiocoördinatoren zodat er verwevenheid is op gebieds- en sectorale aanpak. De rol van de Kennismatchers
komt voort uit het DAW-programma Versterkte Kennisverspreiding, dat in de loop van 2020 groen licht kreeg. Mede door de coronamaatregelen liep de werving vertraging op, zodat het zestal pas eind 2020 echt samen kon starten. Hedwig vormt de uitzondering. Zij begon in juni als eerste Kennismatcher.
 

Boeren vragen

“De filosofie van het DAW spreekt mij ontzettend aan”, vertelt zij. “Boeren werken vanuit intrinsieke motivatie en vanuit hun vakmanschap aan schoner, voldoende water en een betere bodem. Daarbij is vrijwilligheid belangrijk. Boeren zijn ontzettend vindingrijk en daar moeten we gebruik van maken. In plaats van meteen met wet- en regelgeving te komen, moeten overheden aangeven welke uitdagingen en normeringen er liggen en aan de boeren vragen hoe ze die zouden aanpakken. Dan motiveer je ondernemers om te vernieuwen en duurzamer te gaan ondernemen. Tegelijkertijd moeten de doelen voor de Kaderrichtlijn water en nitraatuitspoeling gehaald worden. Die urgentie wordt gevoeld en maakt dat het niet vrijblijvend is. Wat belangrijk is, is dat die uitdagingen helder, compact en niet onderling tegenstrijdig zijn. Het beleid moet integraal zijn, net als de boerenpraktijk, zodat steeds wordt gekeken naar effecten op zowel voedselproductie, milieu, klimaat, biodiversiteit en het inkomen van boeren.”
 

Direct resultaat zien

Als bedrijfsadviseur zit Gerard regelmatig aan tafel bij boeren. “Er zit een spanningsveld tussen beleid en de boerenpraktijk”, ervaart hij. “Het draait telkens om de vraag “waarom zou jij als boer dit doen in het veld?” Een boer wil direct resultaat zien, effectief aan de slag. Mijn ambitie om hierbij te helpen in het vinden van de juiste toon, het aanreiken van de juiste informatie.” Daarbij zoeken de Kennismatchers de samenwerking met (bodem)adviseurs, onderwijs en proefbedrijven.
 

Verbindende schakel

Hedwig vat samen waar de Kennismatchers in 2021 mee aan de slag gaan. “Er is zoveel kennis bij verschillende groepen boeren, bij stakeholders en bij kennisinstellingen”, aldus Hedwig. “Het is belangrijk dat al die mensen met elkaar in contact komen, dat de kennis geïntegreerd wordt, verder gebracht en gedeeld wordt. Van Noord-Nederland naar Zuid-Nederland en vice versa. Ik ben vorig jaar gestart met een rondje langs de Regiocoördinatoren en heb met hen verkend wat zij aan middelen en infrastructuur kunnen gebruiken om effectiever interessante en actuele kennis op te doen en deze kennis te delen met stakeholders en de sector. Onze rol is om kennis te ontsluiten en verbindingen te leggen tussen onder andere kennisinstituten, proefboerderijen, praktijknetwerken en kennisplaforms. De Kennismatchers
vormen de verbindende schakel. Tegelijkertijd kunnen we er zo voor boeren zinvolle en interessante activiteiten aan koppelen.”
 

 

Back to top