Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Agrariërs en bodemkennis van de toekomst

Opleiden van toekomstige agrariërs en medewerkers van het
agrobedrijfsleven in kennis van bodem en bodembeheer.
Het ondersteunen van kennisontwikkeling en verspreiding van kennis over duurzaam bodembeheer, waaronder bodemverdichting in samenhang met omgeving en agrarische sector. Vandaar dat de provincie Flevoland intensief samenwerkt met het lectoraat onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water.

Bodemmonitoring vindt plaats in praktijknetwerken en Flevolandse projecten die bezig zijn met bodemverbeteringen en innovaties. Studenten ondersteunen met een ″minor″ actuele vragen die binnen de
verschillende praktijkprojecten leven.
Dankzij subsidie is budget beschikbaar voor aanvullend toegepast
bodemonderzoek, dat in samenspraak met provincie Flevoland ingezet kanworden in een doorlopend proces met medewerking en financiering
van andere subsidieverstrekkende partijen, kennisinstituten en
marktpartijen. Het lectoraat kan inhaken op de verschillende
initiatieven, vragen en kansen. Daarnaast is er ruimte voor de
netwerkfunctie van de lector.

Bodem en water centrale rol in het onderwijs

Het lectoraat heeft een centrale rol binnen het te versterken
netwerk voor uitwisseling van kennis tussen onderzoek, onderwijs,
praktijk en ketenpartijen, om zo bij te dragen aan de beoogde
transitie binnen de landbouw en aan een sterke positie van de
landbouw en bijbehorende innovatie binnen Flevoland.
Er wordt overdracht en ontwikkeling van kennis richting de Flevolandse boeren, de docenten en de studenten gefaciliteerd. En het lectoraat weet nieuwe initiatieven aan zich te binden, waardoor bodem (en water) een centralere rol in het onderwijs krijgt.

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer
Contactpersoon:
Gera van Os
Aeres Hogeschool
Sandra Lenders
Provincie Flevoland
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
2016 - 2021
Provincie:
Flevoland
Initiatief van:
Aeres Hogeschool Dronten, Provincie Flevoland
Betrokken partijen:
Aeres Hogeschool (lector Duurzaam Bodembeheer, onderwijzers, onderzoekers en studenten), CeOT, ABW, provincie, praktijknetwerken, andere projecten, andere onderzoeksinstellingen en partijen zoals bedrijfsleven en FAC

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top