MELK! Stimulering van duurzame Melkveehouderij, Energie, Landgebruik en Kringloop.

MELK! Stimulering van duurzame Melkveehouderij, Energie, Landgebruik en Kringloop.

Toekomstbestendige en circulaire melkveehouderij

In dit project wordt u uitgenodigd om geïnspireerd te raken over uw toekomstbestendige melkveebedrijf: renderend, energieneutraal, klimaatverantwoord met een hoog dierwelzijn, landschappelijk ingepast en met een bijdrage aan het realiseren van biodiversiteit.

Ook wordt u meegenomen de denkwereld van circulaire melkveebedrijven: zoveel mogelijk lokaal gesloten (mineralen) kringloop op het bedrijf (grondgebonden) alsook in samenwerking met andere agrarische sectoren en ketenpartijen (kringloop landbouw). In dit project heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan drie verschillende soorten activiteiten.

Welke activiteiten

1. Er worden in totaal 18 Masterclasses gegeven waarin u geïnformeerd wordt over actuele kosteneffectieve en praktisch toepasbare maatregelen op het gebied van Energie, Klimaat, Grondgebondenheid, Kringlooplandbouw, Bodem & Biodiversiteit, Dierwelzijn & Weidegang.
2. U kunt deelnemen aan een studiegroep. De studiegroepen komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en behandelen ieder half jaar een ander thema: Klimaat, Energie, Grondgebondenheid, Kringlooplandbouw, Dierwelzijn & Weidegang, Bodem & Biodiversiteit.
3. Geselecteerde bedrijven kunnen deelnemen aan Grondstoffen workshops. De workshops gaan in op Bestaande gewassen (maïs, gras), Alternatieve teelten, Mest en Mineralen (organische mest, ureum, mestcompost o.b.v. houtsnippers/stro) en Bodem en Bouwplan.

MELK! Stimulering van duurzame Melkveehouderij, Energie, Landgebruik en Kringloop.
Contactpersoon:
Adrie Geerts
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Start: oktober 2019.
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top