Nuland

Nuland

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Met dit project richten we ons op een stimuleringsaanpak middels kennisoverdracht. We willen de bodemkwaliteit bij 800 grondgebruikers gaan verbeteren met als nevendoel het verbeteren van de waterkwaliteit van zowel grond-als oppervlaktewater ten aanzien van nutriënten.

De boeren worden bijgepraat over welke mogelijkheden ze hebben om beter met nutriënten en de bodem om te gaan. De aangeboden kennis en demonstraties dragen bij aan een efficiënter nutriënten- en grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, een betere bodemkwaliteit. De BemestingsWijzer dient bij de adviesgesprekken steeds als uitgangspunt.

Minder emissie

Hierdoor ontstaat een positief effect op de waterkwaliteit (minder nitraat en fosfaat), veelal in combinatie met een besparing op bijvoorbeeld kunstmestkosten. Dit leidt vervolgens tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit. Er is dus milieuwinst te realiseren in combinatie met het behalen van verantwoorde bedrijfseconomische resultaten.

Nuland
Contactpersoon:
Peter Ramakers
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem, Grondwaterbescherming
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
medio 2018 - eind 2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
Provincie Noord-Brabant en Brabant Water

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top