Perceelsemissie in de hand 2017-2021

Perceelsemissie in de hand 2017-2021

Maatregelen om emissie terug te dringen

In de afgelopen jaren zijn door akkerbouwers grote slagen gemaakt in het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De doelen voor de waterkwaliteit zijn echter nog niet gehaald. Dit project richt zich op bewustwording en maatregelen om deze doelen te halen.

De maatregelen richten zich op duurzaam bodembeheer door verbetering van de bodemkwaliteit en op het tegengaan van afspoeling van regenwater. De maatregelen binnen dit project zijn al bewezen haalbaar en effectief. Er kunnen nieuwe maatregelen bijkomen. Aan het project doen 100 agrariërs mee.

Het project bestaat uit bewustwording en uit het daadwerkelijk nemen van maatregelen. Het gaat om maatwerk maatregelen op bedrijfs- en perceelsniveau bij de deelnemende agrariërs. Dit alles leidt tot duurzaam bodembeheer en zorgt ervoor dat we de doelen voor waterkwaliteit halen.

LTO Noord voert het project ′Perceelemissie in de hand′ uit. In dit DAW-project nemen deelnemende akkerbouwers op vrijwillige basis maatregelen om perceelemissie (afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater) tegen te gaan. Ze testen deze in de praktijk en delen de ervaringen met andere akkerbouwers. Vanuit het project worden ook demobijeenkomsten georganiseerd.

Op de projectpagina op de website van LTO Noord vind je meer info over het projecten, en de resultaten. Voor dit laatste zijn factsheets opgesteld. De meest recent gepubliceerde factsheet betreft spuittechnieken.

Perceelsemissie in de hand 2017-2021
Contactpersoon:
Sjoerd van der Meulen
LTO Noord
Jan Roelsma
Wetterskip Fryslan
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
2018 - 2021
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO
Betrokken partijen:
Delphy

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top