Pilot nitraatmetingen op vollegrondsgroentebedrijven

Pilot nitraatmetingen op vollegrondsgroentebedrijven

Inzicht in nitraatuitspoeling

Met dit project willen we telers van vollegrondsgroente in de zuidelijke zandregio meer kennis geven over nitraatuitspoeling. Met die kennis weten telers meer over de uitspoeling op hun eigen bedrijf en de invloed die zij daarop hebben. Dit draagt bij aan vermindering van de hoeveelheid nitraat in het water.

De uitvoering van de pilot nitraatmetingen vindt plaats bij 5 preitelers. In hun percelen komen grondwaterpeilbuizen. De ondernemers krijgen een instructie hoe ze hier monsters uit kunnen nemen en kunnen dan zelf het nitraatgehalte meten. Daarnaast worden de teeltgegevens en perceeleigenschappen verzameld. Volgend seizoen willen we kijken naar meer bedrijven en ook naar andere sectoren.

Gegevens

Per perceel wordt een aantal gegevens verzameld:
• Zaai-, plant- en oogstdata
• Bemesting in afgelopen jaar
• Stikstofgehaltes mest
• Globaal organische bemesting in verleden
• Groenbemesters en voorvruchten
• bodemvruchtbaarheidsmonster, textuur, profielopbouw

Van het grondwater worden monsters genomen en geanalyseerd. Ook de grondwaterstand wordt gemeten. De resultaten van de metingen worden gepresenteerd en bediscussieerd met de ondernemers. Daarnaast krijgen de ondernemers een korte rapportage met conclusies en aanbevelingen over hoe zij om kunnen gaan met stikstof op hun eigen bedrijf.

Pilot nitraatmetingen op vollegrondsgroentebedrijven
Contactpersoon:
Peter van ′t Westeinde
ZLTO
John Tobben
Waterschap Limburg
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg
Looptijd:
voorjaar 2017 - afronding voor 1 april
Provincie:
Limburg, Noord-Brabant
Initiatief van:
PPO Vredepeel
Betrokken partijen:
ZLTO en LLTB

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top