Polderkennis op Peil

Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder

Binnen het projectgebied Utrecht-West wordt met tien poldernetwerken van elk maximaal 10 melkveehouders gewerkt aan opgaven rondom water- en bodemkwaliteit en wateroverlast. Op deze manier draagt het project bij aan de KRW-doelen.

Door middel van deze poldernetwerken wisselen ondernemers binnen een polder kennis met elkaar uit en wordt de kringloopaanpak onder de aandacht gebracht. Doel is dat men de gezamenlijke kennis benut om 10% verbetering van stikstofbenutting en 5% betere fosfaatbenutting te bereiken. Deze kennis uitwisseling is ook gericht op de bedrijfszekerheid van de boeren in het poldernetwerk.

Polderaanpak

Niet alleen boeren wisselen onderling kennis uit in deze poldernetwerken, maar ook kennis, ideeën en inzichten van kennisinstellingen en waterschappen worden besproken. Onderwerpen die hier besproken worden zijn bijvoorbeeld erfafspoeling, ecologisch slootschonen, beheer natuurvriendelijke oevers, schoon slootwater, kringlooplandbouw, duurzaam bodembeheer en meten waterkwaliteit. Er wordt ingezet op de zogeheten olievlek werking om uiteindelijk met misschien wel 600 boeren in West Utrecht een koerswijziging in bedrijfsmanagement te bereiken.

Het project is inmiddels afgerond. In onderstaande video vertellen diverse partners over hun ervaringen met het project.

Polderkennis op Peil
Contactpersoon:
Henk Jan Soede
Collectief Rijn, Vecht en Venen
Jose van Miltenburg
PL namens Collectief Rijn, Vecht en Venen
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Looptijd:
1-3-2017 t/m 31-3-2020
Provincie:
Utrecht
Initiatief van:
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, ANV Lopikerwaard, Projecten LTO Noord
Betrokken partijen:
PPP- Agro Advies, José van Miltenburg, Fjildzaken, HDSR, HHRS Amstel Gooi en Vecht
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top