Positieve energie van DAW moeten we koesteren en benutten

Sander Mager, sinds oktober vorig jaar bestuurslid van de Unie van Waterschappen en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT), is van oorsprong bioloog en heeft vanuit verschillende functies ervaring opgedaan met de agrarische sector. Daarnaast is hij jarenlang actief geweest in de politiek. In zijn baan als waterschapbestuurder komen deze twee zaken bij elkaar. Binnen het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hij onder andere de portefeuille waterkwaliteit en biodiversiteit. Binnen de Unie van Waterschappen houdt hij zich ook met de waterportefeuille bezig. Hoe kijkt deze bestuurder tegen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aan? Wat gaat goed en wat kan beter?
 
“In mijn carrière ben ik de agrarische sector veel tegengekomen”, vertelt Sander Mager.” Zo heb ik onder andere bij het ministerie van Landbouw gewerkt als strategisch beleidsmedewerker en ben ik programmadirecteur geweest van een programma rond duurzaamheid in de agrarische sector. Ik geloof in de innovatiekracht van deze sector en vind het mooi om zelf een kleine bijdrage te leveren aan een duurzaam georganiseerd Nederland.”
 

Waterbeheer en ondernemerschap gaan hand in hand binnen DAW

Over DAW is hij duidelijk. “Ik zie dit als het voorbeeld van hoe waterbeheer en goed ondernemerschap hand in hand kunnen gaan. Binnen het DAW zijn veel voorbeelden te vinden van gemotiveerde boeren en tuinders die bezig zijn hun bedrijf te verduurzamen en daarbij ook innovaties inzetten.” Als mooi voorbeeld noemt Mager het project Polderkennis op Peil. Melkveehouders in Utrecht-West werken samen aan opgaven rond water- en bodemkwaliteit. Zij wisselen kennis uit en de kringloopaanpak wordt bij hen onder de aandacht gebracht. Goed bodembeheer speelt hierbij een sleutelrol. “Het doel van dit project is om de stikstofbenutting met 10% te verbeteren en 5% betere fosfaatbenutting te bereiken en zo de emissies naar het water te verminderen”, licht Mager toe. “Niet alleen boeren wisselen kennis uit, maar ook kennis, ideeën en inzichten van waterschappen, agrarische collectieven en onderzoeksinstellingen worden meegenomen en andersom leren wij veel van de boeren.”
 

Kracht van de samenwerking

De kracht van het DAW zit volgens Mager vooral in de samenwerking. “Dat zie je binnen zo’n project als Polderkennis op Peil, maar ook in Proefpolder Kringlooplandbouw. Hierin weten boeren, waterschappers en kennisinstellingen elkaar goed te vinden en dat levert resultaat op. Dit is een cultuurverandering en heeft in sommige gevallen tijd nodig. Zeker nu de druk richting 2027 zal toenemen, is het van belang dat we samen blijven optrekken. De roep om maatregelen en de monitoring daarvan zal steeds sterker worden. Voor dat laatste is echt nog wel een slag te maken. Het is dan zaak om elkaar vanuit wederzijds respect en vertrouwen te blijven vinden.”
 

Kennis tussen waterschappen uitwisselen

“Ik vind dat de Unie van Waterschappen hierbij ook haar eigen verantwoordelijkheid moet pakken”, zegt Mager. “We zien dat er verschillen in aanpak tussen de waterschappen zijn. Daarom is het van belang dat we onderling kennis en ervaring uitwisselen. Als bestuurder wil ik dat zelf ook faciliteren. Een bijeenkomst zoals die in het najaar van 2019 in Klazienaveen was georganiseerd*, draagt hier zeker aan bij. Maar we zullen ook vaker in gesprek moeten met het IPO, want ook de provincies hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van waterkwaliteit.”
 

Positieve energie behouden

Tot slot doet Mager een oproep aan alle partijen. “Laten we kijken welke hobbels we nog tegengekomen tot 2027 en laten we die samen wegnemen. We moeten de positieve energie van DAW vasthouden en met elkaar blijven optrekken. Want dat zijn belangrijke bouwstenen voor de toekomst en voor het behalen van de KRW-doelen in 2027. Ik reken er nog steeds op dat in 2027 alle boeren meedoen met het DAW.” 
 
* Bestuurders en ambtenaren van waterschappen, LTO en ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat bogen zich tijdens een bestuurlijke bijeenkomst over de DAW-impuls. Besproken werd welke wateropgaven op het gebied van agrarisch waterbeheer er liggen per regio en hoe het DAW daarop kan inspelen. De bijeenkomst was een initiatief van het BOOT.
 
Back to top