Precisiebemesting

Bemesting in de 21e eeuw, daar verdienen we geld mee. We hebben de laatste jaren zoveel geleerd, dat we hoge productiviteit en duurzaamheid kunnen koppelen. Een van de technieken die zijn ontwikkeld, is precisiebemesting. De precisie daarvan zit 'm in het gebruik van GPS. Zo kan je precies langs de randen van je percelen bemesten en verlies je niets. Maar er is meer.

Wat is precisiebemesting?

Precisiebemesting is het optimaal bemesten van gewassen door de mestgift zodanig te regelen dat op ieder tijdstip de gewenste hoeveelheid meststoffen voor het  gewas beschikbaar  is.

Successen

De eerste successen met precisielandbouw zijn er al. Vaste rijpaden- en rechtrijsystemen hebben hun intrede gedaan bij akkerbouw- en groenteteeltbedrijven, vooral om teeltmaatregelen zoals ploegen gemakkelijker te maken. Op spuitmachines is sectiecontrole mogelijk, waardoor doublures in bespuitingen te verminderen zijn. Met meetapparatuur op oogstmachines zijn opbrengstkaarten te maken, waarmee de plaatsspecifieke variatie in de opbrengst geschat en in beeld gebracht kan worden. Met gewasreflectie metingen via remote en near by sensing kunnen ook kaarten met opbrengst voorspellingen gemaakt worden. Deze metingen zijn weer te gebruiken als input voor plaatsspecifieke bemesting en gewasbescherming.

Bekijk onderaan deze pagina de video waarin agrariërs vertellen over hun ervaringen met precisiebemesting.

Wat kun jij hiermee?

Bekijk de projecten waarin precisiebemesting wordt gebruikt.

 

 

Uitgebreide beschrijving

Download een uitgebreide beschrijving van precisiebemesting als maatregel in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Back to top