Proef Onderwaterdrainage Kostverlorenzijl Landbouw op Peil Olde Maten

Proef Onderwaterdrainage Kostverlorenzijl Landbouw op Peil Olde Maten

In het gebied tussen Hasselt en Rouveen is een nieuw peilbesluit in voorbereiding. Dit nieuwe besluit is de basis voor gezonde agrarische bedrijfsvoering in de omgeving. We verwachten dat onderwaterdrainage hierop een mooie aanvulling kan zijn. Tijdens een inloopbijeenkomst is informatie gedeeld over de mogelijkheden van onderwaterdrainage voor Rouveen.

In veenweidegebieden zakt de grond door de daling van de grondwaterstand. Als veen niet meer onder water staat, dan verdroogt het en verdwijnt het uiteindelijk. Onderwaterdrains kunnen een lage grondwaterstand tegengaan, omdat ze water vanuit de sloot in de grond brengen.

Proef met onderwaterdrainage

In het peilgebied wordt 30 hectare grond bij in totaal 13 bedrijven van onderwaterdrainage voorzien. De drainpijpen worden in de landbouwgrond ingegraven. De drains zorgen in de zomer voor een toevoer van water, dit moet de verdroging en de daardoor veroorzaakte daling van de veenbodem tegengaan.

Langere periode van onderzoek noodzakelijk
De werking van onderwaterdrainage is van vele factoren afhankelijk zoals de bodemopbouw, het hoogteverschil tussen slootpeil en drainopening, de draindiepte en -afstand en de aanwezigheid van kwel. Ook kan de werking van de drainage worden beïnvloed door bagger in de drain of luchtinsluiting. Hoe deze factoren van invloed zijn op de werking van de onderwaterdrainage en het landbouwkundig gebruik en maaivelddaling zal verder moeten worden onderzocht. De metingen aan grondwaterstanden en de bodembeweging worden de komende drie jaar voortgezet. In 2020 is het onderzoek aan maaivelddaling op één locatie uitgebreid met metingen van broeikasgasuitstoot binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide.

Veel met elkaar geleerd
Alle betrokken deelnemers geven aan dat zij enthousiast zijn over het project en de praktische wijze waarop het heeft vorm gekregen. Het is een goede manier om kennis te maken met een mogelijke oplossingsrichting voor maaivelddaling voor de landbouw. Juist door de proef in de praktijk bij praktiserend boeren uit te voeren levert het project ervaringen op die bruikbaar zijn voor verdere projecten in het gebied. Er is in het project veel met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd.

Europese subsidieprogramma
Het experiment is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Drents Overijsselse Delta, LTO Provincie Overijssel en de agrarische ondernemers uit het gebie. Voor de uitvoering is een subsidie vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ontvangen. Dit is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd door Aequator Groen & Ruimte in nauwe samenwerking met de 11 betrokken agrarische ondernemers, Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord.

Proef Onderwaterdrainage Kostverlorenzijl Landbouw op Peil Olde Maten
Contactpersoon:
Miriam van Meeteren
Aequator
Inez Hamel
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Looptijd:
1 nov 2016 - 30 okt 2020
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Betrokken partijen:
Boeren, LTO Noord
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top