Proefpolder Kringlooplandbouw

Proefpolder Kringlooplandbouw

Samen naar een betere oppervlaktewaterkwaliteit

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het Westelijk veenweidegebied voldoet nog niet aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Een hoge belasting met nutriënten in het gebied zorgt voor een hogere voedselrijkdom in het water (eutrofiëring). Dit zorgt ervoor dat ecologische doelen in het gebied niet worden gehaald.

Kringlooplandbouw is een veelbelovende aanpak om de emissie van nutriënten uit de landbouw te beperken. Het sluiten van de kringloop en een efficiënter gebruik van de nutriënten in de bedrijfsvoering draagt bij aan het verminderen van het overschot aan nutriënten in bodem en daardoor ook in het oppervlaktewater. Daarnaast heeft kringlooplandbouw ook positieve effecten op de bedrijfsvoering.

Stappenplan

In het project Proefpolder Kringlooplandbouw bundelen vijf melkveehouders uit een veenweidenpolder in Groot-Wilnis Vinkeveen en twee waterschappen hun krachten ter verbetering van de waterkwaliteit, verhoogde mineralenbenutting en minder bodemdaling voor het behoud van het veenweidenlandschap.

Proefvelden in de polder moeten uitwijzen wat het effect van bemesting is op de bodem- en waterkwaliteit. Daarvoor worden proefvelden met diverse bemestingsniveaus gemonitord op de deelnemende melkveebedrijven. Het project loopt van 2017 t/m 2020. Het project moet onder andere meetgegevens opleveren ter onderbouwing van de potentie van kringlooplandbouw om de waterkwaliteit op polderniveau te verbeteren.

Proefpolder Kringlooplandbouw
Contactpersoon:
Gé van den Eertwegh
VIC
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, HHRS van Rijnland
Looptijd:
2017 t/m 2020
Provincie:
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
Initiatief van:
HHRS Amstel Gooi en Vecht, HHRS De Stichtse Rijnlanden
Betrokken partijen:
Agrariërs, HHRS van Rijnland, LTO Noord, WUR-Environmental Research, PPP-Agro Advies, Louis Bolk Instituut, NMI, Boerenverstand, ORG-ID

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top