Programma Gouden Gronden

Programma Gouden Gronden

Bodemstructuurverbetering op Groninger klei

Het programma kent 2 doelen:
1. verbeteren van het regionale hydrologische systeem door het grootschalig bevorderen van bodem(structuur) verbeterende maatregelen in de landbouw.
2. Versterking van de bodem als primaire productiefactor in de grondgebonden landbouw en een duurzaam gebruik van de bodem ten behoeve van een optimale rentabiliteit van de agrarische sector.

Het programma Gouden Gronden is een programma waarbinnen deelprojecten in onderlinge samenhang een plek kunnen vinden en kunnen bijdragen aan de genoemde doelen. Het programma verbindt deelprojecten, draagt zorg voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en stimuleert nieuwe projecten en initiatieven. Gouden Gronden fungeert als een platform waar alle initiatieven samen komen.

Gouden Gronden omvat het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest in de Provincie Groningen. Het programma biedt een netwerk, organiseert kennisbijeenkomsten, organiseert draagvlak en financiering voor de projecten, initieert projecten, voert verkennende onderzoeken uit en biedt deelprojecten een gemeenschappelijke noemer. Voorbeelden van projecten binnen Gouden Gronden zijn: Weide & Water, Spaarbodem, Oefenlab water, TRIJNTJE en Van kennis naar kunde. Het programma Gouden Gronden bevordert een duurzaam gebruik van de bodem voor de landbouw en het waterbeheer. Belangrijke problemen die we willen oplossen zijn: verzilting, vervuiling, verdroging en wateroverlast. Samen met de landbouw werkt de Provincie en het waterschap aan een beter bodembeheer.

Programma Gouden Gronden
Contactpersoon:
René Elsendoorn
Tot en met projecten/Stichting Biowerk
Niels Tienstra
Waterschap Noorderzijlvest
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest
Looptijd:
Tot en met 2019 voorlopig
Provincie:
Groningen
Initiatief van:
Earth Care Solutions, WS Noorderzijlvest, Provincie Groningen, agrarisch collectief Groningen West, de GrAJK en de vereniging Biowad, Collectief Midden Groningen en Wierde & Dijk

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top