Aanpak nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden

Samen werken aan de kwaliteit van ons drinkwater in Drenthe

 
In Drenthe werken zo’n zeventig agrarische ondernemers aan het terugdringen van nitraatuitspoeling. Als onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is afgesproken dat in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen, het nitraatgehalte niet hoger dan 50 milligram per liter grondwater mag zijn. In Drenthe gaat het om de gebieden Valtherbos-Noordbargeres, Leggeloo, Havelterberg en Gasselte
 

Individuele begeleiding door adviseurs project

 
Binnen het project richten de deelnemers zich op het verminderen van uitspoeling van nutriënten naar het grondwater én een beter economisch bedrijfsresultaat. De deelnemers worden individueel begeleid door adviseurs van DLV Advies (veehouders) en HLB (akkerbouwers) om de bedrijfsvoering op dit punt te optimaliseren. Belangrijk onderdeel hiervan is het optimaler benutten van de nutriënten waardoor de uitspoeling vermindert.

 

Maatregelen

Maatregelen die de deelnemers nemen zijn vooral gericht op het verlagen van het stikstofbodemoverschot. Dit heeft een belangrijke relatie met nitraatuitspoeling: minder stikstofoverschot is minder kans op uitspoeling naar zowel het oppervlakte- als het grondwater. De deelnemers nemen maatregelen als minder bemesting op snijmais, letten op tijdstip van mestaanwending en een goede groenbemester inzaaien.

Denktank

In het project wordt gebruik gemaakt van een denktank. Hierin zitten vijf deelnemers (zowel akkerbouwers als melkveehouders) en vertegenwoordigers van alle betrokken uitvoerende partijen. Zoals de naam al zegt, denken de deelnemers op persoonlijke titel actief mee over de inhoud van het project en de activiteiten. De denktank komt een paar keer per jaar - digitaal - bij elkaar. In het project ‘Aanpak Nitraatuitspoeling Drenthe’ werken onder leiding van Royal HaskoningDHV verder de volgende partijen samen: - CLM - Countus - DLV Advies - HLB - Wageningen UR - LTO Noord

Meer informatie

Op de hoogte blijven van dit project? Zoek dan contact met DAW-regiocoördinator Caroline Schrandt.

Projecten in andere provincies

Meer informatie over projecten in grondwaterbeschermingsgebieden in andere provincies:
Bodem-UP (Brabant breed)
Waterwijs Boeren (Gelderland)
Boeren voor drinkwater (Overijssel)

Back to top