Spaarbodem

Spaarbodem

Bodemverbetering in de strijd tegen verzilting

Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert, zodat akkerbouw ook in de toekomst mogelijk blijft. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast, voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt verzilting.

Themagroepen

Het project Spaarbodem richt zich op akkerbouwers die nóg meer inzicht willen krijgen in het belang van goed bodembeheer voor de opbrengst van hun perceel. Deelnemers aan Spaarbodem gaan in groepen van 15 personen aan de slag met een specifiek bodemthema, zoals organische stof, jaarrondgroen telen en bodemverdichting. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen voor de uitvoering van een praktijkproef, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast wordt voor elke deelnemer een plankaart opgesteld voor mogelijke maatregelen op het eigen bedrijf. 

Spaarbodem is een initiatief van Gouden Gronden en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De organisatie en uitvoering van het project berust bij Waterschap Noorderzijlvest, SPNA, GrAJK, het Kadaster en LTO Noord.

Spaarbodem
Contactpersoon:
Martinus Spoelstra
Kadaster
Johan Noordzij
Waterschap Noorderzijlvest
Thema:
Bedrijfsvoering, Bemesting, Bodem, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest
Looptijd:
2019 - 2022
Provincie:
Groningen
Betrokken partijen:
LTO, GrAJK, SPNA

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top