Sturen op Grondwater Spengen (onderdeel Klimaatslim Boeren op Veen)

Sturen op Grondwater Spengen (onderdeel Klimaatslim Boeren op Veen)

Sturen met water tegen bodemdaling

In polder Spengen, ten noorden van Woerden, is bodemdaling een groot probleem. Samen met de deelnemende agrariërs is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een pilot gestart om te onderzoeken of onderwaterdrainage met drukpompen een geschikte methode is om bodemdaling te beperken.

Het Hoogheemraadschap wil 25% minder bodemdaling in 2050. Om dit te bereiken moeten we nieuwe innovatieve maatregelen nemen om het waterpeil te beheren. Het waterschap test bij dit pilotproject of sturen met water effectief is. Dit bestaat uit onderwaterdrainage met drukpompen, waarbij agrariërs onafhankelijk het oppervlaktewaterpeil kunnen regelen.

Proefopstellingen

Bij 7 agrariërs worden minimaal 2 percelen per bedrijf voorzien van deze techniek. Totaal wordt 45 ha voorzien van onderwaterdrainage met drukpompen. De deelnemende bedrijven houden een logboek bij waarin wordt opgenomen wanneer de pomp wordt aangezet, hoe lang en welke kant op wordt gepomp en met welke motivatie. Ook weersomstandigheden en effecten op de bedrijfsvoering, zoals weidegang, worden opgenomen. Over een periode van 4 jaar wordt zo het effect van deze techniek op de bodemdaling, maar ook op de bedrijfsvoering in kaart gebracht. We zijn benieuwd naar de resultaten van deze proef!

Sturen op Grondwater Spengen (onderdeel Klimaatslim Boeren op Veen)
Contactpersoon:
Annette van Schie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden
Looptijd:
21 november 2016 - 31 december 2021
Provincie:
Utrecht
Initiatief van:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht
Betrokken partijen:
Veenweide Innovatie Centrum (VIC), Gebiedscommissie Utrecht-West, Agrariërs (LTO, agrarische natuurvereniging), WUR (wetenschap)

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top