Van Bodemkennis naar Bodemkunde Fryslân

Van Bodemkennis naar Bodemkunde Fryslân

Verspreiden van kennis over duurzaam bodemgebruik

De bodem is een belangrijke pijler onder het businessmodel van veel grondgebonden agrarisch ondernemers. Want een gezonde bodem is het fundament voor voedselvoorziening. Het project Van Bodemkennis naar bodemkunde wil de landbouw helpen verduurzamen. Het project heeft als doel kennis over duurzaam bodemgebruik te verspreiden, zodat zij gewassen kunnen blijven verbouwen en de natuur kan floreren.

In dit project een drietal activiteiten georganiseerd, waarin kennis over de bodem kan worden opgedaan:
1. Bodemavonden: agrariërs informeren over praktische en verdiepende informatie over specifieke bodemthema′s en onderwerpen
2. Bodemcursus: ontsluiten en onafhankelijk aanbieden van bodemkennis in een hoofdzakelijk theoretische cursus, waarin ′alle′ aspecten van de bodem in onderlinge samenhang aan bod komen
3. Bodembeleefdag: dag gericht op velddemonstraties, gericht op ′zien doet geloven′

De insteek is dat de agrariërs, die deelnemen aan de bodemavonden, enthousiast worden gemaakt, zich verder willen verdiepen in de bodem en zich vervolgens dus inschrijven voor de bodemcursus en de bodembeleefdag bezoeken. Na de bodemcursus is het de bedoeling dat zij de vertaalslag kunnen maken van informatie naar actie op het eigen bedrijf, ofwel: van bodemkennis naar bodemkunde.

Vanuit dit project zal actief gestimuleerd worden dat de deelnemers na afloop instromen in lopende projecten gericht op de bodem (bijvoorbeeld Vruchtbare Kringloop, Bodem APK, Perceelemissie in de hand, Spaarbodem, Boeren meten Water).

Van Bodemkennis naar Bodemkunde Fryslân
Contactpersoon:
Stefanie Bos
LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
2019-2021
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO-Noord, Van Hall Larenstein, Nordwin College en Terra Next
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top