Verbetering bodem- en waterkwaliteit NOP

Verbetering bodem- en waterkwaliteit NOP

Laag organisch stofgehalte

In het landbouwgebied rond Espel en Creil hebben we te maken met een bodem, die hoofdzakelijk bestaat uit zavel en klei. Deze bodem heeft een organisch stofgehalte van minder dan 2%. Dat is zeer laag.
Onze bodem moet wel gezien worden als een belangrijke productiefactor.

In samenwerking met het Actieplan Bodem & Water willen we daar wat aan gaan doen. We gaan actief aan de slag met het structureel verbeteren van de bodemstructuur en bodemsamenstelling voor een duurzame agrarische sector. Met deze aanpak streven we tevens naar het blijvend verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en hiermee ook direct het tegengaan van normoverschrijdingen.

Inzet op twee pijlers

Pijler 1: verbetering van bodemkwaliteit. Samen met adviseurs gaan we kijken naar bodemstructuur, bodemverdichting, vruchtwisseling, en mede naar het verhogen van organische stofgehalte en het voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen.

Pijler 2: De emissie van gewasbeschermingsmiddelen via het erf is een belangrijke emissieroute. Met akkerbouwers en bollentelers gaan we kijken naar zaken zoals bijvoorbeeld het vullen van- en uitwendig schoonmaken van de veldspuit, het ontsmetten van bloembollen en het reinigen en buiten stallen van kisten. Volgens de aanpak van "Schoon erf, schone sloot".

Verbetering bodem- en waterkwaliteit NOP
Contactpersoon:
Peter Knippels
KAVB
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
01-07-2019 tot en met 31-12-2021
Provincie:
Flevoland
Initiatief van:
Actieprogramma Bodem en water Flevoland
Betrokken partijen:
KAVB, LTO Noord, CLM, waterschap, provincie en 30 telers

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top