Vermindering erfafspoeling rundveehouderij Brabant

Vermindering erfafspoeling rundveehouderij Brabant

Beperking emissie voer- en mestresten

Als neerslag op het erf terechtkomt, kunnen voerresten en mest in de sloot terecht komen. Dit is vaak een grote bron van vervuiling. Maar wat doe je eraan? In dit project brengen we veehouders op de hoogte van de wettelijke verplichtingen en de praktische mogelijkheden om erfafspoeling tegen te gaan.

Verspreid over de provincie Noord-Brabant hebben we schuurbijeenkomsten georganiseerd op twaalf verschillende rundveebedrijven. Naast circa 200 boeren, waren er ook vertegenwoordigers van bouwbedrijven aanwezig. De deelnemers konden zien hoe ze op pragmatische wijze de afspoeling van mestdeeltjes, voerresten en percolaat vanaf het erf naar grondwater en oppervlaktewater kunnen verminderen.

Regen- of spoelwater is vaak een grote bron van vervuiling als het op het erf vermengd raakt met voerresten, perssappen, percolaat en mest, en daarna ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt. Het lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij stelt hier dan ook eisen aan.
Veevedrijven kunnen hier veel aan doen als ze hun erf goed inrichten. Denk aan maatregelen als: schoon en vuil water scheiden, het erf veegschoon houden, perssap, mestvocht en percolaat opvangen, en deze opvangvoorzieningen voor vervuild water op tijd leeghalen. De erfafspoeling wordt daardoor flink verminderd, met een schonere sloot als gevolg.

Vermindering erfafspoeling rundveehouderij Brabant
Contactpersoon:
René Rijken
Waterschap Brabantse Delta
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2016
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top