Vermindering erfafspoeling rundveehouderij Zeeland

Vermindering erfafspoeling rundveehouderij Zeeland

Beperking emissie voer- en mestresten

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Als neerslag op het erf terechtkomt, kunnen voerresten en mest in de sloot terecht komen. Dit is vaak een grote bron van vervuiling. Maar wat doe je eraan? In dit project brengen we veehouders op de hoogte van de wettelijke verplichtingen en de praktische mogelijkheden om erfafspoeling tegen te gaan.

Verspreid over de provincie Zeeland hebben we schuurbijeenkomsten georganiseerd op twee verschillende rundveebedrijven. Er waren circa 40 boeren aanwezig, waarbij het aantal jonge veehouders groot was. De deelnemers konden zien hoe ze op pragmatische wijze de afspoeling van mestdeeltjes, voerresten en percolaat vanaf het erf naar grondwater en oppervlaktewater kunnen verminderen.

Regen- of spoelwater is vaak een grote bron van vervuiling als het op het erf vermengd raakt met voerresten, perssappen, percolaat en mest, en daarna ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt. Het lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij stelt hier dan ook eisen aan.
Veevedrijven kunnen hier veel aan doen als ze hun erf goed inrichten. Denk aan maatregelen als: schoon en vuil water scheiden, het erf veegschoon houden, perssap, mestvocht en percolaat opvangen, en deze opvangvoorzieningen voor vervuild water op tijd leeghalen. De erfafspoeling wordt daardoor flink verminderd, met een schonere sloot als gevolg.

Vermindering erfafspoeling rundveehouderij Zeeland
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
2016
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
Waterschap Scheldestromen, ZAJK, provincie Zeeland

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top