Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Efficiënt maken en sluiten van de kringloop

- DIT PROJECT IS AFGEROND - In dit project zullen 60 deelnemende melkveehouders inzicht verkrijgen in de mineralen kringloop op hun bedrijf. Zij zullen gestimuleerd worden om deze kringloop zo efficiënt mogelijk te gebruiken en zoveel mogelijk te sluiten.

Met een Benchmarkanalyse kringloopwijzer maken we inzichtelijk voor ondernemers hoe zij scoren t.o.v. sectorgenoten. In groepsbijeenkomsten wordt ingegaan wat de kringloopgedachte voor de verschillende thema′s betekent voor de bedrijfsvoering. Bij de begeleiding op het bedrijf gaan we samen met 2-3 ondernemers een bedrijfsplan met actiepunten maken, waarin de kringloopgedachte specifieker voor die bedrijven is uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?

Het resultaat dat we willen bereiken is dat langs de weg van het vergroten van mineralenefficiëntie en -optimalisatie en het sluiten van de kringloop de technische en financiele resultaten van de deelnemende ondernemers zullen versterken. Belangrijk ander effect dat we bewerkstelligen is dat de verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu sterk reduceren en daardoor verminderen van de ammoniakemissie en de eutrofiëring van grond- en oppervlaktewater.
Voorts wordt er gewerkt aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het vergroten van het watervasthoudend en vochtbergend vermogen van de bodem.

Vruchtbare Kringloop (Brabant)
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
1-10-2018 - 30-09-2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top