Vruchtbare Kringloop Noord Nederland 2019-2021 Groningen

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland 2019-2021 Groningen

Bevorderen van duurzame melkveehouderij

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Melkveehouderij is een belangrijke agrarische sector in Groningen. Om economisch sterk te blijven en draagvlak te hebben, is sturen op mineralen en kostprijs van belang. Binnen dit project gaan melkveehouders aan de slag om via kringlooplandbouw hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Circa 100 agrariërs werken in 10 studiegroepen aan verschillende thema′s, waarbij ze de kringloopwijzer van het eigen bedrijf als management-instrument gaan inzetten. Per studiegroep worden 4 bijeenkomsten gehouden. Elke studiegroep heeft de mogelijkheid om een keer een externe
spreker in te huren voor extra verdieping. Alle bedrijven stellen een plan van aanpak op dat wordt geëvalueerd.

Mogelijkheden

De studiegroepen stellen de agrariërs in staat om resultaten te vergelijken met andere agrariërs in een vergelijkbaar gebied en met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden. Het doel van het project is het bevorderen van een duurzame melkveehouderij in Groningen door verbeterde waterkwaliteit, verlaagde ammoniakemissie, duurzamer bodembeheer (vruchtbaarheid, structuur en biodiversiteit), verlaagd fosfaatoverschot en versterking van de economie. Sluiting van de kringlopen verlaagt tevens de aanvoer van kunstmest en krachtvoer en de verliezen naar de omgeving.

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland 2019-2021 Groningen
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
2019 - 2022
Provincie:
Groningen
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
For Farmers, Agrifirm, Countus

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top