Waterhouderij Walcheren

Waterhouderij Walcheren

Een grotere zoetwatervoorraad in de bodem

Om te kunnen beregenen zijn Zeeuwse agrariërs afhankelijk van zoetwaterlenzen in de bodem. Het grootste deel van het grond- en oppervlaktewater is namelijk te zout. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt dit in de toekomst een steeds groter probleem. Met het project Waterhouderij vergroten boeren de beschikbare hoeveelheid zoet water.

Op Walcheren treffen 8 boeren allerlei maatregelen om te zorgen dat de zoetwaterlens in een kreekrug groter wordt. Door in natte periodes hier water aan toe te voegen, kunnen de boeren ook meer water onttrekken als het droger is. Het is dan wel schipperen tussen de nadelen van peilverhoging en de voordelen van meer zoet water.

Scheiden

Met allerlei stuwen, schotten, overlaten en drainagesystemen proberen de deelnemers zout water af te voeren en zoet water te bergen. Ze proberen die twee echt te scheiden. Dit vraagt wel wat van de ondernemers. In plaats van standaard afvoeren van water, moeten ze opeens gaan nadenken of het niet handiger is om een peil hoger te laten en te accepteren dat een perceel natter blijft. Dat water kan namelijk van grote waarde zijn als er een zomerse hittegolf komt. Vanuit het project werken we daarom ook aan een Beslissing Ondersteundend Systeem, zodat de boeren onderbouwde keuzes kunnen maken.

Video over Waterhouderij Walcheren.

Waterhouderij Walcheren
Contactpersoon:
Vincent Klap
Provincie Zeeland
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
medio 2017 - doorlooptijd 3 jaar
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
Stichting Waterhouderij Walcheren
Betrokken partijen:
Aequator Groen en Ruimte, ZLTO, Deltares, Hogeschool Zeeland, Louis Bolk Instituut
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top