Waterval

Waterval

Aanpak nitraatuitspoeling Limburgse lössgronden

Met Duurzaam Schoon Grondwater is het doel het realiseren van verbetering van de grondwaterkwaliteit; dit betekent dat het nitraatgehalte onder de wortelzone onder norm 50mg/l komt. De looptijd van het project is van 2019 - 2022. De basis is het verbeteren van de kennis rondom duurzaam bodem- en grondgebruik. Het handelen ondernemer is de sleutel tot succes en dit is het uitgangspunt om tot een betere bodem- en waterkwaliteit te komen.

Een verbetering van de grondwaterkwaliteit door het efficiënter benutten van de nutriënten in de bodem kan bereikt worden door maatregelen te nemen op het gebied van bodemstructuur, organisch stofgehalte, grondbewerking, gewaskeuze, gebruik vanggewassen en bemesting. Het gevolg is minder uitspoeling van nitraat naar grondwater en dit resulteert in schoner grondwater voor drinkwatervoorziening. Uiteindelijk streven we ernaar dat naast deze maatschappelijke winst, ook de ondernemers door middel van de juiste maatregelen een beter bedrijfsresultaat realiseren.

Aansluiting bij projecten

Op de zuidelijke lössgronden lopen de succesvolle projecten Duurzaam Schoon Grondwater en Slim Bemesten. De aanpak binnen de grondwaterbeschermingsgebieden wordt opgepakt door aan te haken bij deze goedlopende projecten. Het doel is om een minimale deelname van 50% van het agrarisch areaal binnen het gwbg te realiseren, met het streven om tot 80% te komen. We gaan dan ook in 2019 al met deelnemers de eerste maatregelen toepassen. Net als in het noorden en midden van Limburg wordt hier in het jaar 2019 een nulmeting in het veld gedaan aan de hand van een nauwkeurig bepaalde monitoringsmethode, om een trend zichtbaar te maken van de nitraatgehalten in de bodem. Zo werken we gezamenlijk toe naar een vermindering van nitraatuitspoeling in Limburg.

Waterval
Contactpersoon:
Arend Jan Cuperus
Arvalis
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Grondwaterbescherming
Bodemsoort:
Löss
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Looptijd:
2019 - 2022
Provincie:
Limburg

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top