Wel Goed Water BLIJVEN Geven (Aa en Maas)

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (Aa en Maas)

Veilig stellen zoetwatervoorziening

In periodes met weinig neerslag maken veel boeren gebruik van grondwaterberegening. De kwaliteit en beschikbaarheid van dit grondwater staat onder druk door het gevarieerde bodemgebruik in Brabant. In dit project gaan we samen met jou aan de slag op het gebied van waterconservering, waterhergebruik en wateraanvoer.

Wij willen samen de zoetwatervoorziening veiligstellen. Daarbij stimuleren we je om te investeren in waterconservering, peilgestuurde drainage en bodem- en teeltmaatregelen. Door dit soort praktische toepassingen blijft de kwaliteit van zoetwatervoorziening op peil en kunnen we de behoefte aan grondwaterberegening verminderen.

Acties

We willen minder afhankelijk worden van het klimaat, daarvoor gaan we aan de slag met de volgende maatregelen:
1. De aanleg van subirrigatie (peilgestuurde drainage), hiermee zorgen we voor actieve aanvoer van water naar de wortelzone.
2. Waterconservering en zuinigere watergifttechnieken. Met fysieke maatregelen zorgen we er voor dat het water zoveel mogelijk in het gebied blijft (bv plaatsen van een stuwen).
3. Bodemmaatregelen. We gaan aan de slag met verbetering van het watervasthoudend- en waterbergend vermogen van de bodem. Door het toepassen van niet-kerende grondbewerking, met verhoging van organische stofgehalte door toepassen gewasresten en het gebruiken van vaste rijpaden.

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (Aa en Maas)
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Startdatum: 01-07-2020 Einddatum: 31-12-2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top