Wel goed water geven West Brabant

Wel goed water geven West Brabant

Veiligstellen van zoetwatervoorziening

In periodes met weinig neerslag maken veel boeren gebruik van grondwaterberegening. De kwaliteit van dit grondwater staat onder druk door het gevarieerde bodemgebruik in Brabant. In dit project gaan we samen met jou aan de slag op het gebied van waterconservering, waterhergebruik en wateraanvoer.

Wij willen samen de zoetwatervoorziening veiligstellen. Daarbij stimuleren we je om te investeren in waterconservering, peilgestuurde drainage en bodem- en teeltmaatregelen. Door dit soort praktische toepassingen blijft de kwaliteit van zoetwatervoorziening op peil en kunnen we de behoefte aan grondwaterberegening verminderen.

Acties

Al met al willen we graag dat je minder afhankelijk wordt van het klimaat, daarvoor gaan we aan de slag met de volgende maatregelen:
- Kennis bij boeren en tuinders vergroten op het gebied van klimaatverandering en inzicht geven in de gevolgen.
- 20 ha aan peil gestuurde drainage aanleggen.
- Uitvoeren van 20 waterconserveringsmaatregelen. Dit bespaart 50.000 m3 water per jaar.

Naar verwachting zijn er 80 land- en tuinbouwers die één of meer maatregelen uitvoeren. Zo zorgen we samen nú en in de toekomst voor voldoende grondwater van kwaliteit.

Wel goed water geven West Brabant
Contactpersoon:
Edwin Arens
Waterschap Brabantse Delta
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
2017 - 2020
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top