Wijs met Water Hof van Twente

Wijs met Water Hof van Twente

Gebiedsgerichte verbetering water en bodem

Er is onder agrariërs in de gemeente Hof van Twente grote belangstelling om met bodemgezondheid in combinatie met water aan de slag te gaan. In dit project wordt gebiedsgericht gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding en de bodemvruchtbaarheid.

Per bedrijf wordt een ″Water en Bodem″-plan opgesteld met eventuele maatregelen. Het doel is om deze maatregelen en effecten met omliggende bedrijven (die dus allemaal een eigen plan maken) tijdens themabijeenkomsten te bespreken. Uiteindelijk zal het totaal aan maatregelen worden uitgewerkt in een plan van aanpak voor de buurt.

Resultaten

Er onstaan gebiedsgerichte maatregelen die tot een gezamenlijk gebiedsplan moeten leiden. Samenwerken, dus naast de eigen effecten ook effecten van de buren meewegen, is een randvoorwaarde. Bijvoorbeeld het lokaal aanpassen van het waterpeil door boerenstuwtjes, verleggen of aanpassen van sloten en het gezamenlijk oppakken van bodemverbeteringsmaatregelen. Uiteindelijk wordt een gebiedsplan opgesteld met een concreet uitvoeringsprogramma.

Wijs met Water Hof van Twente
Contactpersoon:
Wilco Pasman
Stimuland
Leo Heitbrink
Waterschap Vechtstromen
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
1 nov 2016 - 31 okt 2018
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
Gemeente Hof van Twente
Betrokken partijen:
Boeren, Waterschap Vechtstromen, Stimuland
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top