Witteveensleiding

Witteveensleiding

Herinrichting combineren met boerenmaatregelen

De Witteveensleiding in het Sallandse weteringenlandschap ten zuiden van Heeten wordt door het waterschap heringericht. Ook op het boerenland nemen we maatrelen om de grond, bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Samen komen we tot een duurzaam en klimaatbestendig gebied.

Samen met boeren kijken we naar watermaatregelen op de percelen en het boerenerf. We kunnen met elkaar leren hoe we de bedrijfsvoering kunnen aanpassen zodat we schoner grond- en oppervlaktewater krijgen. Dit doen we door bijvoorbeeld demonstraties, erfscans, studieclubs en excursies.

Pilot

Het project heeft een pilot-karakter. Binnen het waterschap is in het project Salland Waterproof al eerder geëxperimenteerd met gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van watermaatregelen, zowel langs watergangen als binnen de agrarische bedrijfsvoering. Die aanpak willen we in deze gebiedsaanpak doorontwikkelen. Het pilotkarakter maakt dat er veel aandacht is voor monitoring en evaluatie, zowel van proces als van de effecten van de maatregelen.

Witteveensleiding
Contactpersoon:
Jurgen Neimeijer
Stichting ontwikkeling en uitvoering Salland
Bas van Barneveld
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Looptijd:
1 juni 2015 - 1 juni 2018
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Salland
Betrokken partijen:
Boeren in het gebied, Waterschap, LTO Zuidwest Twente

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top