Nieuws

Het DAW op de RMV-beurs Hardenberg

Als boer of tuinder wil je voldoende en schoon water op het juiste moment en de juiste plek. Dat vraagt om goede managementkeuzes en nieuwe en praktische kennis. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wordt hier aan gewerkt. In water- en bodemprojecten proberen we uit, leren we van elkaar en maken we investeringen mogelijk met hulp van (subsidie)regelingen.

In gesprek... met Dirk Bruins

Perssappen opvangen door stro onder de voerkuil te strooien, is één van de DAW-maatregelen die Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord, toepast op zijn melkveebedrijf. In de serie ‘in gesprek met’ waarschuwt hij DAW-partners om het paard niet achter de wagen te spannen. ‘Als boeren gestraft worden voor hun goede landbouwpraktijk, dan is dat fnuikend voor het draagvlak.’
 

Hoe kijk je tegen het DAW aan?

Aandachtspunten bodembeheer boomteelt

Diverse boomtelers zijn nog bezig met de laatste uitplant van stek of plantgoed. “Het is zaak om overhoeken die niet meer worden ingepland, in te zaaien met groenbemesters om het profiel te laten doorwortelen en te profiteren van de  bedekking van de grond. Door het gebruik van groenbemesters wordt erosie voorkomen, het zorgt voor aanvoer van extra organische materiaal en stimulering van 

‘Lessen voor successen in 2021’ van DAW-landbouwprojecten in Stroomgebied Rijn-West

Veel agrariërs in het stroomgebied Rijn-West doen mee met projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Welke kennis wordt er binnen een project opgehaald en gedeeld? Waarom is het voor een agrariër interessant om mee te doen? Welke partijen zijn betrokken bij een project? In de brochure ‘Lessen voor successen in 2021’ wordt stilgestaan bij lopende en afgeronde projecten in het stroomgebied Rijn-West. 

DAW-projecten voor het voetlicht op GLB-congres Noord-Nederland

Het ministerie van LNV, de drie noordelijke provincies en partners houden dinsdag 12 oktober het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Bodem als Basis’. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt met workshops diverse bodem- en waterprojecten voor het voetlicht gebracht.

Vrijblijvende erfscan tegen erfafspoeling in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Erfafspoeling kan leiden tot verontreinigd bodem- en oppervlaktewater. In 2027 wordt de wetgeving voor erfafspoeling aangescherpt, daarom is het belangrijk om nu alvast de bedrijfssituatie in kaart te brengen om tijdig maatregelen te kunnen nemen.

Back to top