Nieuws

Najaarsbijeenkomst Grondig Boeren met Mais Limburg

Op dinsdag 26 november vond de najaarsbijeenkomst van Grondig Boeren met Mais Limburg plaats. Aan bod kwam de evaluatie van het teeltseizoen 2019 op de twee satellietbedrijven van Thieu Bongers en Melkveebedrijf de Reining VOF.

Daarnaast gingen de ondernemers in op het belang van organische stof en bokashi (gefermenteerd organisch materiaal). Tot slot brachten zij een bezoek gebracht aan het demonstratieperceel van Thieu Bongers om het vanggewas (gelijkzaai rietzwenk) en de beworteling hiervan te bekijken.

Studenten duiken in de praktijk met erfscan

Derdejaarsstudenten van het Nordwin College in Leeuwarden buigen zich samen met hun docent Arnold Postmus over de erfscan die wordt gebruikt voor het project 'Schoon Erf, Schoon Water'. De studenten waren dinsdag te gast op het melkveebedrijf van Nanne en Hains Koopman in Oudega (gemeente De Fryske Marren).

Workshop: op weg naar mooie boerensloten

In november tijdens de Bodem- en Waterdag van Hoogheemraadschap van Rijnland keken zo’n 70 boeren samen met het waterschap naar praktische maatregelen die positief bijdragen aan de waterkwaliteit.

Voor waterschappers zijn agrariers belangrijk bij verbetering van boerensloten.  Marieke van Leeuwen, regiocoordinator DAW voor Zuid-Holland en Utrecht-West en Mike Dijkstra, procesleider van Rijnland, leidden samen de workshop Ecologie van de sloot.

Bodem-Up: visitekaartje voor Den Haag

'We hebben een mooi visitekaartje kunnen afgeven aan de Haagse beleidsmakers.’ Deze uitspraak deed Johan Elshof nadat ZLTO vorige week vertegenwoordigers van de landelijke regiegroep ‘Vermindering nitraatuit-spoeling grondwaterbeschermingsgebieden’ ontving om hen bij te praten over bodemmaatregelen die boeren nemen.

Samenwerking is kracht van Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland behaalde afgelopen jaar een bijzondere mijlpaal: 1000 agrarische bedrijven hadden zich ingeschreven als deelnemer en dragen bij aan de doelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ze kregen advies van een coach voor duurzaam bodem- en waterbeheer en nemen maatregelen. Wat verklaart het succes van het portaal? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Een interview met Diana van Soest, projectleider namens Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier.

Boeren werken samen aan water in Baakse Beek

Op de droge Achterhoekse zandgronden is het vasthouden van water van levensbelang voor boeren. Vorige week konden agrariërs uit het gebied zien welk effect de maatregelen van het project 'Baakse Beek' hebben op het bodem- en waterbeheer in de regio.

Brongebied Baakse Beek' is een project dat deel uitmaakt van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het gebied zijn de hoogteverschillen op korte afstand groot. Bij hevige regenval stroomt water snel naar laaggelegen gebieden, met wateroverlast in het ene gebied en droogte in het andere gebied als gevolg.

Bijeenkomst akkerbouwers Waterwijs Boeren

Welke maatregelen zou je nemen om nitraatuitspoeling te verminderen? Kies je voor een andere bemetingstechniek, een andere teelt of pas je de manier van grondbewerking aan? Bepaal het zelf in het Gelderse project Waterwijs Boeren en denk mee op vrijdag 29 november.
 

Praktijknetwerk 'Engerlingen' afgerond met inzichten en adviezen

Het praktijknetwerk 'Engerlingen' is in 2017 gestart, omdat er steeds meer schade ontstond door engerlingen op de zandgronden in Oost-en Zuid-Nederland. In het netwerk namem ongeveer 25 ondernemers deel vanuit de melkveehouderij (grasland), akkerbouw en groententeelt(aardbei).

Zij waren met onderzoek op de eigen percelen aangesloten bij de PPS Groen–Systeemaanpak tegen engerlingen van de Universiteit Wageningen. Deze PPS loopt nog t/m 2020.

Project 'Boeren Meten Water' maakt kans op de Waterinnovatieprijs

Gaat de Waterinnovatieprijs 2019 naar Boeren Meten Water? Dat wordt op 12 december bekend gemaakt tijdens de allereerste editie van het Waterinnovatiefestival.

 
De Waterinnovatieprijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen, is bedoeld voor innovatieve waterprojecten en -technieken. Voor de Waterinnovatieprijs 2019 zijn 107 projecten en ideeën ingestuurd. Daaruit zijn 12 genomineerden geselecteerd, onderverdeeld in vier categorieën: waterveiligheid, schoon water, voldoende water en digitale transformatie.
 

Back to top