Nieuws

Maatwerk bij maatregelen één van de succesfactoren van ‘Perceelemissie in de hand’

‘Mooi om te zien hoeveel energie er zit bij de pilotbedrijven die maatregelen nemen om perceelemissie tegen te gaan om het oppervlaktewater schoon te houden’. Dat was de eerste reactie van dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân na de kennismaking donderdag 27 mei met een delegatie van deelnemers van het project ‘Perceelemissie in de hand’. Dit is één van de projecten, in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar Wetterskip Fryslân bij betrokken is.

Omslag in denken: 'Bemesten naar wat gewas nodig heeft'

LLTB-bestuurder Peter van Dijck pleit voor een denkomslag in Limburgse grondwaterbeschermingsopgaven: "Van 'wat kan ik aan mest plaatsen' naar 'wat heeft mijn gewas precies nodig'. De boeren en tuinders in kwetsbare gebieden staan met de krappe bemestingsnormen en (te) hoge uitspoeling van nitraat voor een grote opgave. Met het project Duurzaam Schoon Grondwater kunnen we daaraan bijdragen.
 

Akkerbouwer in de hoofdrol op ‘Groeien naar Morgen’

Onder de titel ‘Groeien naar Morgen’ portretteert het ministerie van LNV boeren met de vraag ‘hoe kijk jij naar de toekomst?’ Akkerbouwer en DAW-deelnemer Anco van der Bos beantwoordt deze vraag in onderstaande film:

Water meten is beter weten: Sander Mager (UvW) in gesprek met Vruchtbare Kringloop-projectleider

Agrariërs en waterschappers hebben in goede water­kwaliteit een gezamenlijk doel. Aan de hand van langjarige meetnetten werken zij aan oplossingen die bijdragen aan de waterkwaliteit en aan de agrarische bedrijvigheid. ‘Onder het gros van de agrariërs leeft de wil om te verduurzamen, maar iedere boer doet dat op een manier die bij zijn bedrijf past.’
 

Advies over bijmesten om uitspoeling te verminderen

Deelnemers aan het grondwaterbeschermingsproject Duurzaam Schoon Grondwater krijgen van teeltadviseur Pascal Boskamp advies over bijmestsystemen. Omdat nitraat op zandgrond sneller uitspoelt bij een stevige bui, adviseert Pascal ondernemers in Noord-Limburg vaker om de stikstofgiften op te delen. “Bij een grote gift is de kans op uitspoeling na een zware bui vrij groot. 

Video: Druppelirrigatie in de aardappelteelt

In het project Waterwijs Boeren voert deelnemer Bert Sloetjes een demo uit met druppelirrigatie in de aardappelteelt. Medio mei werden de druppelslangen in de grond gelegd. De akkerbouwer uit Halle is vooral benieuwd naar de opbrengst door de druppelirrigatie: is die substantieel hoger dan bij enkel beregenen? Waterwijs Boeren gaat het deze zomer volgen. 

Meer leren over de KringloopWijzer tijdens cursus najaar

Het is weer mogelijk om je aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus. In het najaar wordt de cursus om meer en beter inzicht te krijgen in de werking van de KringloopWijzer aangeboden. Dit keer op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden. Meer informatie en aanmelden voor een van de twee trajecten kan via de website van de KringloopWijzer

Watch Party over ontwikkelingen Carbon Farming

Hoe geven andere boeren vorm aan het opslaan van koolstof in landbouwbodems? In de film 'Incentivising Carbon Farming' zijn vier initiatieven in de Noordzeeregio van Europa te zien en volgen we boeren bij het nemen van maatregelen om koolstof vast te leggen op de lange termijn. Nieuwsgierig? Meld je dan aan voor de internationale 'Watch Party' op dinsdagavond 15 juni. 

Uitnodiging webinar: Resultaten 6 jaar Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Na 6 jaar maakt het DAW project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland de balans op. Draagt kringlooplandbouw bij aan een beter economisch rendement? Welke invloed hebben droogte, muizen, wetgeving, etc op de KringloopWijzer-cijfers? Welke kenmerken hebben melkveebedrijven die goed scoren op eiwit van eigen land? Wat is het economische verschil tussen bedrijven die beweiden of opstallen? Deze vragen en meer worden donderdag 10 juni beantwoord tijdens een gratis webinar in het kader van 6 jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland.
 

In gesprek met... Peter van Dijck, portefeuillehouder Water bij LLTB

Peter van Dijck vertelt over zijn werk als bestuurder en portefeuillehouder water bij LLTB en het belang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Peter, jij bent zelf varkenshouder, wat is jouw relatie met water?

“Ik ben nu anderhalf jaar portefeuillehouder water voor LLTB. Zelf ben ik inderdaad varkenshouder en daarnaast heb ik met mijn broer een klein akkerbouwbedrijf. Eerder teelden wij ook bloembollen en hadden dus ook veel met waterkwantiteit- en kwaliteit te maken.”

Back to top