Nieuws

Praktische maatregelen binnen DAW Krimpenerwaard

Samen met melkveehouders wordt binnen het project DAW Krimpenerwaard hard gewerkt om concrete maatregelen in te passen in bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het gaat hierbij om praktische maatregelen zoals onder andere kringlopen optimaliseren, verminderen erfemissie en natuurvriendelijk baggeren.
 

Duurzame maisteelt op puur veen

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Zo worden in Drenthe binnen het DAW-project ‘Grondig Boeren met Mais’ verschillende teeltmaatregelen geïntroduceerd. Deze zullen leiden tot een nieuwe teeltaanpak.

Terugkijken webinars Vruchtbare Kringloop

Hoe verwen ik het bodemleven? Naar hoeveel wormen per m2 moet je streven? Welke kunstmeststoffen kun je beter vermijden? Zijn warme zomers schadelijk voor het bodemleven? Hoe krijg ik inzicht in het bodemleven op mijn perceel?
 

Agrariërs en waterschap trekken samen op voor schoon voldoende water in Rijnland

Boeren en tuinders en Hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen en werken aan minder emissies en voldoende zoet en schoon water in het gelijknamige waterschapsgebied. Met de ondertekening van de intentieverklaring verstevigen betrokken partijen de samenwerking. Arie Verhorst, LTO Noord-bestuurder Zuid-Holland: “Daar waar boeren en tuinders invloed kunnen uitoefenen, doen we dat.“

Bodemmonsters als hulp bij bemestingsplannen

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werken we aan het voorkomen van uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen naar het drinkwater. Het maken van een bemestingsplan helpt het voorkomen van teveel bemesting en dus ook uitspoeling. Ook blijkt dat een hogere stikstofgift niet rechtstreeks leidt tot een hogere opbrengst. “Je ziet dit het beste bij suikerbieten,” legt Philippe Packbier uit. “Een te hoge gift kan leiden tot een hoger aminostikstof gehalte resulterend in een lager suikergehalte.

Demo machines voor onderwerken groenbemester (met video!)

In het grondwaterbeschermingsproject Waterwijs Boeren in Gelderland zetten steeds meer deelnemers in op een goede groenbemester. Een groenbemester draagt namelijk bij aan meer organische stof in de bodem, betere binding en nalevering van nutriënten en ook minder nitraatuitspoeling. Het onderwerken van een grasgroenbemester kan met verschillende machines en kan ook zonder glyfosaat te gebruiken.

Boeren en tuinders Amstel, Gooi en Vecht werken aan schoon en voldoende water

Boeren en tuinders in waterschapsgebied Amstel, Gooi en Vecht willen door kringlooplandbouw en goed slootbeheer werken aan een levendige boerensloot. Met de ondertekening van intentieverklaring bekrachtigen landbouworganisaties en waterschap Amstel, Gooi en Vecht de aanpak van de agrarische wateropgave in AGV-gebied en hun samenwerking. Onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs met het waterschap verder aan een plan van aanpak voor hun gebied.

Back to top