Nieuws

Bij Spaarbodem draait het om het gesprek bij de kuil

Terugkijkend op drie jaar Spaarbodem zien LTO Noord-projectleider Sjoerd van der Meulen en bodemadviseurs Albert Jan Olijve en Anna Zwijnenburg dat deelnemende akkerbouwers meer kennis van eigen bodem hebben. ‘Steeds vaker graven boeren zelf een profielkuil of denken ze na over maatregelen voor bodemverbetering’.

Agrarische projecten bekijken en samenwerking voorzetten

Werken aan het verbeteren van de bodem van je perceel vergt tijd en kennis. Elke hulp die daarbij aangeboden wordt is van harte welkom. Tijdens de excursie van de DAW Waterkaravaan op 23 november onderstreepte akkerbouwer Bart Bos het belang van water- en bodemprojecten en in het bijzonder het project Spaarbodem.

Ervaringen Klimaatkaravaan mee in het vervolg Actieprogramma

Om praktische input te geven aan Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw van het ministerie van LNV werd de Waterkaravaan van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) omgedoopt tot Klimaatkaravaan. Wat leveren de excursies naar boeren op, volgens beleidsmedewerker Sabine Pronk van LNV?
 

Ministage bij de boer 

Terugblik Waterkaravaan Vechtdal

Op 11 oktober organiseerden we in het Vechtdal een rondleiding op twee locaties waar agrarische ondernemers maatregelen treffen op het gebied van waterbeheersing. “We willen agrarische ondernemers informeren over praktische maatregelen”, aldus Henk Lok. Henk is projectleider bij LTO Noord en één van de organisatoren van de excursie. 

‘Bodemscheurkalender helpt bij gesprekken over de bodem’

Tineke de Vries nam gisteren het eerste exemplaar van de Bodemscheurkalender in ontvangst tijdens de workshopdag ‘Meten & Beoordelen van de Bodemkwaliteit’ in Lelystad. “Hij komt bij ons thuis op de keukentafel te liggen, want de bodem is iets waar je met elkaar over moet praten,” aldus de voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente.

De boer op met de DAW Klimaatkaravaan naar Limburg

Na klei, veen en zand spraken boeren en beleidsmakers medio oktober over boeren op het voor Limburg specifieke lössgrond in relatie tot klimaatverandering. Het was de vierde DAW Klimaatkaravaan, die op initatief van programmamanager Sabine Pronk van het LNV georganiseerd is door DAW Kennismatcher Hedwig Boerrigter. Doel is praten over klimaatverandering en praktische input leveren aan het LNV Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw. Wat doen boeren in Limburg al om zich voor te bereiden op klimaatverandering en wat hebben ze nodig van de overheid? Een verslag. 

Friese akkerbouwer pakt erfafspoeling aan

Albert en Reinder Hogenhout investeerden via het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ in een was- en spoelplaats met zuiveringssysteem om erfafspoeling tegen te gaan. Het project is op initiatief van akkerbouwers in het leven geroepen en er doen nu negentig akkerbouwers mee.

Albert Hogenhout (59) en zijn zoon Reinder (24) hebben een akkerbouwbedrijf in het Friese Kimswerd. Op 100 hectare landbouwgrond telen zij tafelaardappelen, wintertarwe, suikerbieten, zaaiuien en winterwortelen.

Demodagen bodemverdichting in Limburg

Hoe herkent u bodemverdichting? Hoe kunt u het verhelpen? En hoe kunt u het in de toekomst voorkomen? Deze vragen staan centraal tijdens de demodagen waar u van harte welkom bent! De demodagen worden op verschillende locaties in Limburg georganiseerd. Vanuit de LLTB is het bodemcluster actief om agrarische ondernemers bewust te maken over de essentiële waarde van vitale bodem binnen hun bedrijfsvoering. Om boeren en tuinders hierover te innoveren worden in november in samenwerking met Cumela diverse demodagen georganiseerd. 

Back to top