In 2020 moet 80% van de waterproblemen zijn opgelost

De verbetering van de waterkwaliteit in agrarische gebieden is een belangrijke opgave voor de landbouw en de verantwoordelijke overheden. Voor de financiering van deze opgave is een bedrag van 100 miljoen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU toegezegd. Afgesproken is dat waterschappen en provincies gezamenlijk daar nog een keer 100 miljoen euro aan toevoegen. Het gaat dus om een bedrag van 200 miljoen euro tot 2020. Tot nu zijn er 200 projecten voor aangemeld.
 
Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn vormen het kader voor de uitvoering. In de Kaderrichtlijn Water hebben alle EU-lidstaten afgesproken dat in 2027 de kwaliteit van alle wateren zowel chemisch als ecologisch op orde moet zijn. Zowel de industrie als de landbouw en stedelijke gebieden moeten zorgen voor vermindering en beperking van verontreiniging. De Europese nitraatrichtlijn is erop gericht te voorkomen dat nitraten uit agrarische bronnen het grond- en oppervlaktewater verontreinigen. Schoon water is ook voor de land- en tuinbouw zelf van groot belang. Schoon, maar ook voldoende water. Door klimaatverandering en bodemdaling krijgt de sector vaker te maken met wateroverlast, droogte en verzilting. Om die problemen te lijf te gaan, is goed waterbeheer cruciaal.  En ook bodembeheer. Water en bodem zijn immers  onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al deze uitdagingen en doelstellingen zijn verweven in het agrarisch waterbeleid, dat ook steeds meer het land opkruipt.
 
Hoewel er veel goeds gaande is, moet er ook nog veel gebeuren. De Adviesgroep Water  heeft tot taak om de opgave onder de aandacht te brengen en het indienen van projecten te stimuleren. De volgende organisaties nemen daar in deel:
 
• De provincies, die via openstellingsbesluiten bekend maken dat men projecten kan indienen voor de subsidieregeling en een eerste toets uitvoeren op de ingediende voorstellen,
• Waterschappen die in hun werkgebied op problemen stuiten met de waterkwaliteit, verdroging of wateroverlast. Zij werken samen met de regionale partijen, waaronder de landbouwbedrijven, aan oplossingen in het gebied.
• Het ministerie I&M en ministerie EZ, die de voortgang van de projecten vertalen naar de bestuurlijke afspraken (o.a. Tweede Kamer) en via DAW-regiocoördinatoren ondersteuning bieden bij het opzetten van regionale projecten in samenwerking met waterschappen en de landbouwbedrijven
• LTO, die zorgt dat landbouwbedrijven voldoende betrokken zijn bij het oplossen van de water problemen.
• Het Regiebureau POP, dat een coördinerende functie heeft,
 
Een belangrijk voertuig voor de uitvoering van het programma is Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).  In 2013 zijn de land- en tuinbouworganisatie (LTO) en de Unie van Waterschappen (UvW) overeengekomen dat zij gezamenlijk de problemen met waterkwaliteit en waterkwantiteit op gaan lossen. Door projecten op te zetten waarin boeren en waterschappen samenwerken.
Deze overeenkomst gaat onder de naam Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) door het leven. In 2021 willen de samenwerkende organisaties in het DAW 80% van de bestaande waterkwaliteits- en kwantiteitsproblemen hebben opgelost. De watervoorziening moet dan duurzaam zijn.

De verslagen van de workshops en de gegeven presentaties verschijnen op deze site.
 

Back to top