430.000 euro subsidie voor betere bodem- en waterkwaliteit in Hollands Noorderkwartier

Via het Landbouwportaal Noord-Holland is € 430.000,- beschikbaar voor boeren in het waterschap Hollands Noorderkwartier die op hun bedrijf maatregelen nemen om de kwaliteit van bodem en water te verbeteren. Belangstellende agrariërs kunnen vanaf 29 oktober hun aanvraag indienen. Lees meer. 

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hebben al 1300 agrariërs zich aangemeld voor een bedrijfsbezoek van een coach en vervolgens maatregelen op hun bedrijf genomen. Die succesvolle aanpak wordt met dit subsidiebudget beschikbaar gesteld door waterschap Hollands Noorderkwartier doorgezet. Agrariërs kunnen uit maatregelen op verschillende thema's kiezen, zoals verminderen van erfafspoeling en duurzaam bodembeheer. Ook maatregelen om zorgvuldiger om te gaan met water zoals peilgestuurde drainage en het plaatsen van stuwtjes zijn een optie. Agrarische ondernemers kunnen tevens kiezen voor oplossingen op het gebied van perceel- en oeverinrichting en verminderen van gewasbeschermingsmiddelen.

Begeleiding coach over nemen juiste maatregelen

Een bezoek van een coach op het erf is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. De coach bespreekt de bedrijfssistuatie, brengt eventuele knelpunten in kaart en adviseert vervolgens de boer over maatregelen die goed zouden passen op het bedrijf. De deelnemende agrariër besluit welke maatregelen hij wil nemen op zijn bedrijf.

Meer informatie  

Na evaluatie is de subsidieverordening Bodem & Water van het Landbouwportaal Noord-Holland herzien en zijn de subsidiemaatregelen op sommige onderdelen aangepast. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op de website van het Landbouwportaal Noord-Holland of neem contact met DAW-regiocoördinator Kees van Vuuren

Back to top