BedrijfsWaterPlan voor boer en water

Het project Koeien & Kansen ontwikkelt samen met ‘waterpartijen’ de BedrijfsWaterWijzer. Hiermee wordt de waterprestatie zichtbaar op de onderdelen erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar het grondwater, uit- en afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en ecologisch slootbeheer. Op basis van deze analyse kunnen gewenste maatregelen worden geformuleerd, die kunnen worden opgenomen in een bedrijfswaterplan met concrete acties. Na uitvoering is het effect  hiervan met de BedrijfsWaterWijzer worden te monitoren. Elke deelnemer aan Koeien & Kansen werkt met zo’n plan.

Van kuilopslag tot vanggewas

De BedrijfsWaterWijzer brengt op herkenbare wijze risico’s in verband met waterbeheer in beeld. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

  • Erfafspoeling: ‘Door gras- en maïskuilen en de opslag van vaste mest op orde te hebben en het koepad goed schoon te houden, voldoe ik aan het Activiteitenbesluit en is de afspoeling van vuil water naar sloten verwaarloosbaar.’
  • Droogte: ‘Vocht is hard nodig voor de groei van mijn gewassen en is beperkt beschikbaar’. ‘Hoe ga ik hiermee om?’ 
  • Wateroverlast: ’Water op het land vertraagt de groei in het voorjaar en maakt berijden met machines onmogelijk. Een verzadigde bodem schaadt het gewas. Wat kan ik doen om op verantwoorde manier af te komen van overtollig water?’ 
  • Uitspoeling naar grondwater: ‘Veel veehouders zijn gemotiveerd om uitspoeling van nutriënten naar grondwater te verlagen. Maar maatregelen vragen om inzicht in de oorzaken van uitspoeling. Als dat bekend is, volgen ingrepen.’
  • Afspoeling naar oppervlaktewater: ’Afspoeling is deels het probleem van snel transport van stoffen naar het oppervlaktewater. Zeg maar: kortsluiting tussen het perceel en de sloot. Om daaraan te kunnen werken zijn perceelkaarten met lage en hoge plekken behulpzaam’.
  • Kwaliteit drinkwater voor vee: ‘Een koe drinkt meer dan 100 liter water per dag. Dat moet van goede kwaliteit zijn.’ 
  • Ecologische sloot: ‘Bij velen bestaat het gevoel dat schoonmaken van de sloot niet optimaal verloopt. Het gebeurt te vaak of te weinig, op verkeerde momenten of op de verkeerde manier. Maatwerk kan mooie en praktische oplossingen brengen met gunstige effecten op de ecologie van de sloot. Breng slootmaaisel zoveel mogelijk uit de slootkant.’

Gegevens

De BedrijfsWaterWijzer integreert veel gegevens over het bedrijf. Het streven is om zoveel mogelijk gegevens automatisch over te nemen van andere bedrijfsinformatiesystemen, zoals de KringloopWijzer. Ook wordt kaartmateriaal gebruikt dat digitaal zal worden gekoppeld aan het bedrijf.
Meer over Koeien en Kansen op de projectsite.

Back to top