Bestuursovereenkomst DAW in Drenthe verlengd

De provincie Drenthe en de vier waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de juiste hoeveelheid water op de juiste plek. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 2021-2022, in oktober is deze ondertekend door de betrokken partijen.

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater. Het DAW ondersteunt zo – samen met diverse partners – boeren en tuinders die een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven. 

De ondertekening van de DAW-overeenkomst is een verlenging voor twee jaar, totdat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid er is. Nieuw ten opzichte van de vorige periode 2016-2020 is dat er naast een goede waterkwaliteit extra aandacht is voor het bestrijden van droogte.

Hieronder staan enkele projecten vanuit DAW:

Akkerranden en spuittechnieken Drentsche Aa

In het project perceelsemissie Drentsche Aa is de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen een centraal thema. Door het aanleggen van akkerranden,  aangepaste spuittechnieken en bodemmaatregelen is de belasting van het oppervlaktewater afgenomen.

Wasplaats 2.0

In Wapse is een nieuwe wasplaats voor landbouwwerktuigen gecreëerd. Agrariërs kunnen op de wasplaats hun machines reinigen en hoeven dat niet meer op eigen terrein te doen. Met deze nieuwe wasplaats wordt voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater komen.

Werken aan voldoende water

Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Hoe kan je je als boer of tuinder hierop voorbereiden met jouw bedrijf? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt? Vanuit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is er in Drenthe geld beschikbaar om maximaal 40% subsidie te ontvangen op een maatregel. Gebiedsmakelaars staan voor jou klaar. Ze denken mee vanuit de boerenpraktijk, begeleiden de eventuele (subdisie)aanvraag en gaan voor een goede en snelle oplossing.

 

 

 

Back to top