Boeren Midden-Delfland vóór de muziek uit

“Nog voordat het DAW-project Duurzaam Boer Blijven ruim 12 jaar geleden ontstond waren melkveehouders in Midden-Delfland al bezig met kringlooplandbouw“, aldus Marcia van Drunen, beleidsmedewerker landelijk gebied van de gemeente Midden-Delfland. “Met groen ondernemen willen melkveehouders Midden-Delfland open en groen houden. Het programma Duurzaam Boer Blijven staat daarin centraal. Het gebied ontving in 2017 het predicaat Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)”.

Integraal gebiedsproces – al decennialang

De gemeente Midden-Delfland werd in 2004 opgericht. Zij kreeg de opdracht om het gebied tussen Den Haag en Rotterdam open en groen te houden. Toen de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam in 2010 definitief doorging, kwam de deal om gelijktijdig natuur, recreatie, landschap én de agrarische sector te versterken. Doel van Duurzaam Boer Blijven is de agrarische sector economisch vitaal houden én verduurzamen om het gebied open en groen te houden. Voor de leefbaarheid van 2,3 miljoen inwoners! Kringlooplandbouw vormt de basis. Intussen werken 38 van de 50 melkveehouders aan het sluiten van kringlopen. Veel aandacht gaat uit naar samen werken, leren en kennis delen.

Samen werken

Gemeente Midden-Delfland en LTO Delflands Groen gingen nauw samenwerken in het programma. Nieuwe partners zijn aangehaakt: FrieslandCampina, Hoogheemraadschap van Delfland en Rotterdam de boer op! Sandra Fraikin is bij Hoogheemraadschap van Delfland senior beleidsadviseur bodemdaling en waterkwaliteit. “Het waterschap was betrokken bij de start van de landschapstafel en de gebiedsvisie BPL Midden-Delfland. Bij de gebiedsvisie is voor het thema water en klimaat de Watervisie van Delfland ingebracht ”.

Kringloopbeloning

Voor KringloopWijzerresultaten ontvingen boeren al een beloning van de gemeente. Door contact met FrieslandCampina heeft Midden-Delfland zich rond 2019 aangesloten bij de systematiek van PlanetProof. Marcia: “Dat ging eenvoudig: het ging praktisch om dezelfde duurzaamheidsindicatoren als op ons kringloopcertificaat. De resultaten laten zien dat melkveehouders in Midden-Delfland voor ammoniakemissie, eiwit van eigen land en stikstofbodemoverschot al jaren beter scoren dan het topniveau van PlanetProof. Deelname kost tijd, inzet en doorzettingsvermogen”.

Zelf meten

In 2018 is het waterschap begonnen met het samen meten van waterkwaliteit in boerensloten. Sandra licht toe: “Als waterschap gaan we voor schoon, gezond en levend water in ons gebied! Via waterbewustzijn willen we met boeren samenwerken aan water. Een goede waterkwaliteit is relevant voor het boerenbedrijf, voor recreanten en waterschap. Met vijf boeren kijken we naar waterkwaliteit. Boeren hebben zelf aangedragen meer met ecologie bezig te willen zijn. Het waterschap onderzoekt samen met boeren wat er leeft en groeit in de sloot. En de boer geeft aan welke beheermaatregelen zijn toegepast op het aangrenzende perceel. Marcia: “Aankomend seizoen gaan we kijken of en hoe we Bodem als Basis kunnen verbinden met het Duurzaam Boer Blijven programma”.

Brochure 'Lessen voor successen'

Dit artikel is onderdeel van de brochure 'Lessen voor successen' samengesteld door het DAW in samenwerking met stroomgebied Rijn-West. Hierin worden hoogtepunten en geleerde lessen uit DAW-projecten in het gebied gedeeld.

Klik hier voor de volledige brochure.

Back to top