Boeren en tuinders Amstel, Gooi en Vecht werken aan schoon en voldoende water

Boeren en tuinders in waterschapsgebied Amstel, Gooi en Vecht willen door kringlooplandbouw en goed slootbeheer werken aan een levendige boerensloot. Met de ondertekening van intentieverklaring bekrachtigen landbouworganisaties en waterschap Amstel, Gooi en Vecht de aanpak van de agrarische wateropgave in AGV-gebied en hun samenwerking. Onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs met het waterschap verder aan een plan van aanpak voor hun gebied.

 
De intentieverklaring is onderdeel van de zogeheten DAW-Impuls en de eerste stap om te komen tot een plan van aanpak (zogeheten uitvoeringprogramma) om uitvoering te geven aan de agrarische wateropgave in dit gebied. Henk-Jan Soede, voorzitter collectief Rijn Vecht & Venen: “Water is de drijvende kracht achter alle natuur.  Als we als collectieven in het veenweidegebied kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit, helpen we de natuur inclusief de landbouw”.
 

Levendige boerensloten

Via kringlooplandbouw en goed beheer van sloten willen agrarische ondernemers samen met het waterschap werken aan een levendige boerensloot. De komende jaren maken ze dit gezamenlijk concreet per gebied. Doel is om met de juiste en per gebied meest geschikte maatregelen bij te dragen aan schoon en voldoende water, een gezonde bodem en veel biodiversiteit. Denk aan maatregelen die boeren kunnen nemen gericht op het perceel (bufferzones), de oever (natuurvriendelijke oever, ander maaibeheer) of de sloot (voldoende op diepte). Het waterschap ondersteunt met (financiële) middelen en begeleiding. Waterschap, boeren en tuinders realiseren zo gezamenlijk de agrarische wateropgave en de DAW- doelen. Dagelijks bestuurder Arjan van Rijn van waterschap AGV: “Ik heb vertrouwen in dit DAW- proces waarin de agrariërs samen met het waterschap lokaal aan de meest geschikte maatregelen gaan werken”.
 

Samenwerking

De intentieverklaring vormt een symbolische mijlpaal in het proces, waar partijen vanaf nu gezamenlijk werken aan uitvoeringsplannen per deelgebied. De samenwerking bestaat uit de LTO afdelingen Noord- West Utrecht, Gooi, Vecht en Amstelstreek, Aalsmeer- de Kwakel, Alphen Nieuwkoop, Aar en Amstel, de agrarische collectieven Rijn Vecht & Venen, Utrecht Oost, Noord-Holland Zuid en Hollandse Venen en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Cornelis Jan Karsemeijer, voorzitter LTO Afdeling Noord- West Utrecht is enthousiast, maar blijft ook kritisch: “Veel leden en ook niet leden doen mee aan allerlei water- en bodem gerelateerde projecten. Maatwerk is hierbij belangrijk, maar ook het verleiden van de boer om hen mee te krijgen”. 

 

Back to top