Brochure 'Water Vasthouden Op Landbouwpercelen In Zuid-Limburg'

De brochure 'Water vasthouden Op Landbouwpercelen in Zuid-Limburg bevat vijftien maatregelen voor het vasthouden van water op agrarische percelen. Het zijn verschillende manieren om water beter te laten infiltreren in de bodem en van hellingen afstromend water zoveel mogelijk af te remmen.

Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen. Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de nabijgelegen dorpen in de dalen als gevolg. Daarom werken LLTB, natuurbeheerders en Waterschap Limburg in het kader van het programma ‘Water in Balans’ voor het Heuvelland aan goede ideeën om per vierkante meter ongeveer tien millimeter extra water vast te houden. Dit is circa tien milimeter extra ten opzichte van de maatregelen die al worden genomen om erosie te bestrijden. Wij denken dat die uitdaging haalbaar is, door bijvoorbeeld akkers nog slimmer te bewerken of boerenbuffers aan te leggen.

LLTB, Waterschap Limburg, provincie Limburg en WUR | Open Teelten locatie Vredepeel en Wijnandsrade hebben samen met een aantal ondernemers en agrarisch adviseurs maatregelen bedacht die goed werken tegen wateroverlast, zo blijkt uit in 2019 uitgevoerde praktijkproeven en demonstraties. In maart 2020 heeft Nieuwe Oogst daar een artikel over gepubliceerd. Behalve dat artikel zijn in dit boekje de vijftien door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde stappen te vinden. Per maatregel is aangegeven wanneer ze idealiter worden genomen en op welk gewas ze van toepassing zijn.

Download de brochure / contact

Hieronder kunt u de brochure als pdf-bestand downloaden.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Twan Gielen (Projectleider Water LLTB).

Back to top