DAW Impuls in Overijssel: Werken met focus op de goede maatregelen is een doorlopend proces

In de DAW-impuls werken landbouw en waterschappen samen aan het in beeld brengen van de wateropgave en de oplossingen die waterschap en boeren samen hieraan kunnen bieden. In 2021 willen we hierover uitvoeringsafspraken maken. In Overijssel werkt het DAW-team eigenlijk al twee jaar volgens de methode van de DAW Impuls. Twee jaar geleden startten ze samen met de waterschappen en de provincie met het per gebied in kaart brengen van wat echt nodig is. Maar, zo zeggen Regiocoördinatoren Elma Haakmeester en Jurgen Neimeijer, de DAW Impuls geeft een mooie update van wat er nog nodig is. En de aanpak binnen de Impuls zorgt ervoor dat er nog beter samengewerkt wordt met de waterschappen. ‘Een logisch vervolg op onze oorspronkelijke aanpak waarin de focus op wat echt nodig is al heel belangrijk was.’

"Twee jaar geleden legden we de basis voor waar we nu mee bezig zijn”, vertelt Elma Haakmeester. "We zijn toen al begonnen met het in kaart brengen van de specifieke water-en bodemopgaven in de gebieden, zowel thematisch als gebiedsgericht. Met deze inzichten wilden we binnen de gebieden die onder Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) vallen concreet aan de slag. We hebben daarom een laagdrempelig uitvoeringsaanpak opgezet. Die aanpak houdt in dat individuele boeren die DAW-maatregelen willen treffen direct kunnen worden geholpen met kennis en financiële ondersteuning, zonder ingewikkelde en tijdrovende subsidietrajecten. Hiervoor is onder andere een gebiedscoördinator aangesteld die samen met de boeren bekijkt wat er nodig is en wat er aan financiering mogelijk is. Zo kunnen we behoeften van boeren meteen omzetten in actie.”

Actualisatie

Jurgen vindt dat de gegevens die nu via de DAW Impuls beschikbaar komen een mooie aanvulling en actualisatie geven. "We kunnen met de gegevens die we nu verzamelen nog gerichter en met nog meer focus in de verschillende gebieden aan de slag”, zegt hij.  "Juist omdat wij de basis al op orde hebben, zijn we nu nog beter in staat om effectief te werken. We sluiten met deze methode ook heel goed aan bij de dynamiek binnen de waterschappen. Zij zijn nu bezig met de waterbeheerplannen. De gegevens die uit de Impuls naar voren komen, kunnen daarin meteen meegenomen worden.”

Dynamisch en doorlopend proces

Werken aan water en bodem is een proces dat nooit klaar is, vinden Jurgen en Elma. ,,Het is een dynamisch en doorlopend proces”, zegt Jurgen. ,,Met instrumenten als de DAW Impuls krijgen we nog meer structuur in dit proces, dat is alleen maar goed."En, we zijn in Overijssel door de uitvoeringsaanpak ook goed in staat om zaken aan elkaar te koppelen”, vindt Elma. "De systematiek die we samen met de waterschappen ontworpen hebben stelt ons in staat om heel flexibel te werken. We kunnen heel gemakkelijk nieuwe maatregelen opnemen en bouwstenen toevoegen aan de aanpak. Op inhoudelijk vlak kunnen we ook snel schakelen. Omdat we goed in beeld hebben welke opgaven er in elk gebied liggen, kunnen we projecten als Kennisdeling ook snel inzetten. We weten precies welke kennis waar te halen is en aan welke kennis boeren behoefte hebben.”  

Afstemming

Het delen van de bevindingen uit de DAW Impuls vinden Elma en Jurgen heel belangrijk en waardevol. ,,Voor de Coronacrisis hebben we al met de portefeuillehouders van de waterschappen en LTO afdelingen om tafel gezeten”, zegt Jurgen hierover. ,,We hebben hen gevraagd of de eerste uitkomsten uit de DAW Impuls herkenbaar zijn. Mooi om te zien dat er dan veel gebiedspecifieke kennis naar voren komt die helpt bij een goede invulling van vervolgacties.  Mensen gaven meteen aan waar bijvoorbeeld extra aandacht voor mais moet zijn, of waar boerenstuwen  een oplossing zouden kunnen zijn.  Al die input kunnen we goed gebruiken en nemen we zeker mee bij het bepalen van de opgaven en acties tot 2027.”

 

Back to top