De proeftuinen van Mineral Valley Twente

Vanggewas

Water en bodem kun je niet los van elkaar zien. Het gebruik van de bodem heeft veel invloed op waterkwaliteit en –kwantiteit. Een organisatie die zich inzet voor bodemgezondheid is Mineral Valley Twente. In zo’n 20 proeftuinen testen zij nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw. De uitkomsten hiervan worden gedeeld. Zo ook van de proeftuin vanggewas via een webinar.

Webinar vanggewas

Op 27 januari wordt er een webinar georganiseerd over de proeftuin waarin praktijktoepassingen van vanggewas worden vergeleken. Vaak wordt het voorkomen van stikstofuitspoeling als reden gegeven voor de teelt van een vanggewas. Een vanggewas kan echter ook een groenbemester zijn die bijdraagt aan de vitaliteit en vruchtbaarheid van de bodem.

Het oogsten van mais en het zaaien van vanggewas zijn gebonden aan regels. Zo moet het vanggewas uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn. Op die manier kan het genoeg stikstof uit de grond opnemen, dat niet door het mais is gebruikt. Deze regels knellen soms in de praktijk. Daarom wordt in deze proeftuin bekeken op welke manier het telen van vanggewas het beste tot zijn recht komt.

In dit webinar gaat Bob Keurentjes, innovation manager bij ForFarmers, verder in op telen van vanggewas en hoe dit kan worden ingezet in de praktijk. Ook sluit veehouder Dubbelink aan om zijn ervaringen in de proeftuin te delen en wordt vooruitgekeken naar de vragen en uitdagingen van het komende seizoen. Het webinar vindt plaats op 27 januari van 12:30 tot 13:30.

Meld je hier aan!

 

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente onderzoekt oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Dit doen ze in de praktijk met proeftuinen. Zo werken agrariërs, kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen aan een duurzame Twentse agrarische sector en kringlooplandbouw en blijft een vitaal landelijk gebied behouden. Behaalde (tussen) resultaten van proeftuinen word beschikbaar gesteld en kennis en ervaring wordt onder meer via een internetplatform gedeeld. Kijk hier voor meer informatie.

Back to top