Deelnemer DSG: 'Belangrijk om bijdrage te leveren aan schoon kraanwater'

De resultaten van het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) zijn zo bemoedigend dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het als voorbeeld neemt voor uitbreiding naar meer grondwaterbeschermingsgebieden. Akkerbouwer Jos Keijbets uit Zuid-Limburg is een van de deelnemers. 

DSG is van oudsher een collectief waarin boeren in grondwaterbeschermingsgebieden in Zuid-Limburg samenwerken met de WML. Doel hierbij is om de nitraatuitspoeling naar het grondwater terug te dringen, binnen een rendabele bedrijfsvoering. In veel van deze gebieden, zowel binnen als buiten Limburg, blijft nitraatuitspoeling een risico. LTO Nederland, de ministeries van LNV en Infrastructuur en Milieu, de  betrokken provincies en Vewin hebben een bestuursovereenkomst gesloten om de nitraatuitspoeling onder de wortelzone naar het grondwater onder de 50 milligram per liter krijgen.

Economisch belang niet uit oog verliezen 

De overeenkomst geldt voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland. Jos Keijbets is deelnemer in Zuid-Limburg. Hij heeft een akkerbouwbedrijf in Voerendaal met een gangbaar bouwplan. In 2014 nam Keijbets het bedrijf over van zijn vader en zette zijn deelname aan het DSG-project voort. ‘DSG loopt in onze regio al langer dan ik me kan herinneren’, vertelt hij. ‘Mijn vader vond het belangrijk om zijn bijdrage te leveren aan schoon, betrouwbaar en betaalbaar kraanwater. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar teeltplan, bemesting en bodembeheer. Het economisch belang werd hierbij niet uit het oog verloren. Ik kan het hier alleen maar mee eens zijn. Daarom besloot ik zijn deelname voort te zetten toen ik het bedrijf van hem overnam.’

Concreet advies 

Deelnemers krijgen een onafhankelijke, deskundige adviseur toegewezen. Deze analyseert samen met hen de situatie op het bedrijf en brengt in beeld wat er op die locatie gedaan kan worden om het

stikstofverlies te verlagen. ‘Door samen met de adviseur te kijken naar slimmer bemesten en bodembeheer, zit- ten wij alweer enige tijd onder de landelijke norm’, zegt Keijbets. ‘Denk bijvoorbeeld aan

een zo efficiënt mogelijke inzet van mineralen en organischestofaanvoer op het bedrijf. Of kijk naar een optimale vruchtopvolging, waardoor verlies van stikstof beperkt kan worden.’

Bijeenkomsten Duurzaam Schoon Grondwater

Duurzaam Schoon Grondwater is een project waarin boeren in grondwaterbeschermingsgebieden werken aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering.  Om de doelstellingen in de bestuursovereenkomst te behalen, moet tenminste 80 procent van het landbouwareaal in de betrokken gebieden meedoen. Ben jij agrarisch ondernemer en heb jij grond in eigendom of gebruik je grond in een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg? Doe dan mee en lever je bijdrage aan schoon, betrouwbaar en betaalbaar grondwater. Op onderstaande data houdt Duurzaam Schoon Grondwater bijeenkomsten: 

  • 15 januari 2020, Baexheimerhof aan de Kerkstraat 1a in Baexem. Aanvang 20.00 uur. 
  • 3 februari 2020, Oelderse Halte aan Depute Petersstraat 27 in Oirlo. Aanvang 13.30 uur. 

 Bekijk deze website voor meer informatie. 

 
Bovenstaand artikel is gemaakt door Astrid Aa en stond 7 december 2019 in Nieuwe Oogst. 

Back to top